Kostbaar ontslag

Geplaatst op 16 augustus 2019 door mr. E. (Elkan) Spijer

Het door een werkgever te snel aansturen op een ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan voor een werkgever duur uitpakken. Dit komt ook aan de orde in een uitspraak van de kantonrechter Alkmaar, waar er sprake was van een kostbaar ontslag. In deze zaak verzocht een werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een Operations Director. Deze werknemer was 27 jaar in dienst bij de werkgever. De kantonrechter kende hem een forse billijke vergoeding toe.

Feiten

McBurger is een franchisenemer van zeven McDonald’s restaurants. De bedrijfseigenaar heeft van zijn dochter, die werkzaam is in een vestiging, een signaal gekregen dat een aantal medewerkers van die vestiging klachten had over een werknemer. De werkgever heeft vervolgens met die medewerkers gesproken. Van hen vernam hij dat de werknemer zou hebben gezegd dat hij

de organisatie van binnenuit kapot wilde maken.

Verder zou de werknemer medewerkers kleineren en schofferen. Tot slot zou de werknemer zich regelmatig laatdunkend uitlaten over de zoon van de werkgever. Die ook in het bedrijf werkt.

Naar aanleiding daarvan heeft de werkgever aan Bedrijfsrecherche Nederland opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de desbetreffende werknemer. Bedrijfsrecherche Nederland heeft op 29 maart 2019 een rapport uitgebracht. Dat rapport bevat verschillende verklaringen, die zijn afgelegd door medewerkers van McBurger. Die verklaringen zijn echter anoniem, niet ondertekend en zijn op 15 mei aangevuld.

Waarschuwing

kostbaar ontslag

(c) Shutterstock

In een e-mail van 29 maart 2019 heeft de werkgever de werknemer een officiële waarschuwing gestuurd. Daarbij merkte de werkgever op dat de werknemer zich zeer negatief uitliet over de organisatie en over de zoon van de bedrijfseigenaar. Verder zou de werknemer medewerkers onder druk zetten en intimideren. De werkgever heeft werknemer opgedragen zich van ongewenste gedragingen te onthouden. De werkgever zegt aan dat hij de arbeidsovereenkomst beëindigd, indien werknemer daaraan geen gehoor geeft.

In reactie op deze e-mail ontkende de werknemer de beschuldigingen. Daarna is door de werkgever een mediator ingeschakeld. Er heeft kort een mediationtraject plaatsgevonden. Dit echter zonder resultaat. De werknemer is daarop direct vrijgesteld van werkzaamheden. Werkgever heeft ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht wegens verwijtbaar handelen van de werknemer.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat geen sprake is van verwijtbaar handelen van werknemer. Het rapport van Bedrijfsrecherche Nederland wordt grotendeels buiten beschouwing gelaten. De verklaringen zijn namelijk niet alleen anoniem, maar ook niet ondertekend.

Bedrijfsrecherche Nederland en McBurger hebben ook nagelaten om bij de betreffende medewerkers na te vragen wat de concrete en feitelijke onderbouwing is voor de beschuldigingen.

Volgens de kantonrechter ligt  in de rede dat de werknemer de gelegenheid zou krijgen om dit gedrag aan te passen en te verbeteren. In plaats daarvan is werknemer door werkgever direct vrijgesteld van werk. Dit heeft geleid tot verstoring van de arbeidsrelatie.

Ernstig verwijtbaar handelen werkgever

De kantonrechter oordeelt dan ook dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Daarom oordeelt de kantonrechter vervolgens dat de werknemer recht heeft op een billijke vergoeding. Werknemer is immers vrijgesteld van werk en er is op een ontslag wegens verwijtbaar gedrag aangestuurd. Zonder dat de werkgever daartoe een voldoende reden had en zonder een voldoende deugdelijk onderzoek.

Werkgever heeft werknemer niet in de gelegenheid gesteld zijn gestelde verwijtbare gedrag aan te passen. McBurger had met haar waarschuwing van 29 maart 2019 die gelegenheid wel geboden. Van voldoende pogingen of inspanningen van McBurger om tot een oplossing van het conflict te komen of tot de-escalatie daarvan, is de kantonrechter echter niet gebleken.

Een kort mediationtraject schiet in dat kader tekort, aldus de kantonrechter. Daarbij weegt mee dat McBurger in korte tijd heeft aangestuurd op ontslag, ondanks dat werknemer al 27 jaar bij haar in dienst was. Er is verder niet gebleken van problemen met het functioneren of het gedrag van werknemer.

Hoogte billijke vergoeding

De kantonrechter overweegt vervolgens dat de werknemer recht heeft op een compensatie voor het ernstig verwijtbaar kostbaar ontslaghandelen van de werkgever. Ook met de gevolgen van de ontbinding houdt de rechter rekening.

De kantonrechter veronderstelt dat de werknemer tot 1 januari 2023 in dienst zou zijn gebleven en berekent de inkomensschade tot die periode. De werkloosheidsuitkering en de helft van de transitievergoeding brengt de kantonrechter in mindering op de billijke vergoeding.

Er wordt nog een vergoeding van bijna € 10.000,- voor reputatieschade toegekend. De totale billijke vergoeding wordt op € 125.000,- vastgesteld. De transitievergoeding bedraagt daarbovenop ruim € 90.000. Daarmee  wordt het  een kostbaar ontslag.

Resumerend: kostbaar ontslag

Uit deze uitspraak komt duidelijk naar voren dat er een deugdelijk onderzoek dient plaats te vinden naar de beschuldigingen. De verwijten dienen voldoende feitelijk en concreet te zijn, zodat de werknemer zich kan verweren.

Als de beschuldigingen zien op de houding van de werknemer dient de werknemer in de gelegenheid te worden gesteld het functioneren te verbeteren. Waarbij geldt dat naarmate het dienstverband langer heeft duurt, er meer wordt verwacht van de werkgever.

Een kort mediationtraject met een werknemer met een langdurig dienstverband is onvoldoende. Er dienen serieuze inspanningen te zijn gepleegd om tot een oplossing van het conflict te komen. Door zorgvuldig(er) te handelen had een hoge billijke vergoeding voorkomen kunnen worden.

Hebt u vragen over een verbetertraject of de beëindiging van een arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten. Dat kan een kostbaar ontslag voorkomen!

Gepubliceerd op 16 augustus 2019 door: mr. E. (Elkan) Spijer