Slapend dienstverband

Geplaatst op 23 juni 2018 door mr. E. (Elkan) Spijer

Wat is een slapend dienstverband? In geval van ziekte van een werknemer heeft een werkgever de verplichting om 104 weken lang het salaris door te betalen. Dit tot minimaal 70%. Deze periode kan nog met maximaal een jaar worden verlengd. Dat gebeurt als het UWV, aan het einde van die periode, constateert dat de werkgever onvoldoende uitvoering heeft gegeven aan haar re-integratieverplichtingen.

Hoe ontstaat een slapend dienstverband?

Wanneer de loondoorbetalingsverplichting na 104 weken ziekte eindigt betekent dit niet dat het dienstverband automatisch eindigt. Als de werkgever het dienstverband wilslapend dienstverband beëindigen, dan moet zij eerst een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. Daarbij zal de werkgever aannemelijk moeten maken dat de werknemer binnen 26 weken niet zal herstellen. En er evenmin binnen deze periode passend werk kan worden aangeboden. Als een werkgever een ontslagvergunning krijgt, kan de arbeidsovereenkomst door de werkgever worden opgezegd. De werkgever moet dan wel de geldende opzegtermijn inachtnemen. De werkgever mag de duur van de UWV procedure daarop in mindering brengen. De opzegtermijn is  echter altijd minimaal één maand.

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in juli 2015, moet de werkgever aan het einde van het dienstverband een transitievergoeding aan de werknemer te betalen. Dan moet het dienstverband wel minstens twee jaar hebben geduurd. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de duur van het dienstverband, het salaris en de leeftijd van de werknemer.

Veel werkgevers kiezen er daarom voor om het dienstverband in dat geval niet te beëindigen. Er is toch geen verplichting meer  om het salaris door te betalen.  En zolang het dienstverband niet eindigt hoeft de  werkgever aan de werknemer geen transitievergoeding te betalen. Er ontstaat in dat geval een slapend dienstverband.

Wat is het gevolg van een slapend dienstverband?

Inmiddels is in de rechtspraak uitgemaakt dat het een werkgever is toegestaan om het dienstverband slapend te houden. Daarmee handelt een werkgever niet in strijd met goed werkgeverschap. Evenmin is in dat geval sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Een verzoek van de werknemer tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal daarom niet leiden tot toekenning van een transitievergoeding.

Veel (MKB)werkgevers hebben aangegeven dat zij het onredelijk vinden om, nadat zij reeds 104 weken lang het salaris hebben doorbetaald en veelal (forse) re-integratiekosten zijn gemaakt, ook nog een transitievergoeding te moeten betalen. Daarom is er vanuit het ministerie van SZW een compensatieregeling in de maak. Deze regeling zal (naar de huidige stand van zaken) per 1 april 2020 van kracht zal zijn. Werkgevers kunnen dan de transitievergoeding die zij aan werknemers moeten betalen gecompenseerd krijgen. Heeft de werkgever na afloop van de 104 weken het dienstverband niet beëindigd, maar in slaap heeft gehouden? Dan krijgt de werkgever geen compensatie voor de transitievergoeding die zij verschuldigd is over de periode waarin het dienstverband slapend was. Als werkgever is het goed om met dit laatste rekening te houden.

Mocht u over dit onderwerp meer willen weten aarzelt u dan niet contact op te nemen met de arbeidsrechtspecialisten van VBS Advocaten.

Gepubliceerd op 23 juni 2018 door: mr. E. (Elkan) Spijer