Informatieverstrekking door school aan (gescheiden) ouders

Geplaatst op 3 januari 2020 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

In de praktijk komt regelmatig de vraag naar voren hoe het zit met de informatieverstrekking door een school aan gescheiden ouders. Moeten beide ouders geïnformeerd worden? Wanneer moet de school dit doen?

Informatieverstrekking aan ouders met gezag

Ouders die gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben of na een echtscheiding het gezamenlijk gezag behouden, hebben in gelijke mate recht op informatie door de school. De wet maakt ten aanzien van gezagsouders geen onderscheid tussen verzorgende ouders en niet-verzorgende ouders.

Welke informatie?

De school heeft een actieve informatieplicht naar de beide ouders met gezag. School mag er niet vanuit gaan dat de ene ouder de andere ouder wel zal informeren. Het gaat hierbij om informatie over de school zelf, via de schoolgids of de schoolwebsite. Maar ook over de vorderingen van de leerling. De informatievertrekking bevat ten minste het verstrekken van de schoolgids, het uitnodigen voor de ouderavond, verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek door school en inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het leerlingendossier.

Tot zover is het vrij logisch en overzichtelijk, maar hoe zit het met ouders zonder gezag? Moet de school deze ouders van informatie voorzien? En hebben we het dan over alle informatie of over beperkte informatie?

Informatieverstrekking aan ouders zonder gezag

Informatieverstrekking door school

© klimkin via Pixabay

Ouders zonder ouderlijk gezag nemen geen beslissingen over het kind, maar hebben wel recht op informatie. Sinds 1995 is de ouder die belast is met gezag over het kind, op grond van artikel 1:377b  Burgerlijk Wetboek, verplicht om de andere ouder die niet belast is met het gezag te informeren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kwesties als schoolkeuze, leerprestaties of beroepskeuze. Op deze manier kan de ouder zonder gezag betrokken blijven bij het onderwijs aan het kind.

In datzelfde jaar heeft de wetgever de mogelijkheid geïntroduceerd om als niet-gezagsouder informatie over het kind te verkrijgen bij derden die daarover beroepshalve beschikken zoals bijvoorbeeld leerkrachten. Recht op informatie heeft alleen de niet met gezag belaste ouder. Hiermee wordt bedoeld de juridische vader of moeder. Het biologisch ouderschap alleen is onvoldoende voor het verkrijgen van informatie. Een nieuwe partner of stiefouder is volgens de wet geen ouder van het kind. Om deze reden ontvangt een stiefouder geen informatie direct van de school zonder toestemming van de gezaghebbende ouders.

Welke informatie?

Leerkrachten hoeven informatie over het kind niet uit zichzelf te verstrekken aan ouders zonder gezag. De ouder zonder gezag moet hier uitdrukkelijk om vragen. Niet alle informatie over het kind behoeft te worden verstrekt. Het moet gaan om belangrijke feiten en omstandigheden met betrekking tot het kind. Op basis van jurisprudentie gaat het hier om rapporten, informatie rond schoolkeuze, informatie met betrekking tot de schoolloopbaan of specifieke problemen. De school hoeft een ouder dus geen informatie te geven over de inhoud van gesprekken die de andere ouder met school heeft of verlofverzoeken die de andere ouder doet.

Weigeren van verzochte informatie

School mag slechts in twee gevallen informatie weigeren. Informatie die de school niet aan de met gezag belaste ouder of de verzorgende ouder (pleegouder) zou verstrekken mag school ook niet verstrekken aan de ouder zonder gezag. Hier valt te denken aan informatie die valt onder het beroepsgeheim. Voorts kan het belang van het kind zich verzetten tegen de informatieverstrekking. De veiligheid van het kind speelt in een dergelijk geval een rol bij de afweging of de school de informatie verstrekt.

Soms komt het voor dat school ten onrechte informatie weigert. In een dergelijk geval heeft de  ouder zonder gezag de mogelijkheid een klacht in te dienen via de klachtenprocedure van de school. Ook kan de ouder zonder gezag de rechter verzoeken te bepalen dat de derde, in dit geval de school, de verzochte informatie alsnog moet verstrekken. Tot slot is het nog goed om te weten dat school niet mag verwijzen naar de gezaghebbende ouder als de ouder zonder gezag informatie opvraagt. Met ander woorden school heeft een zelfstandige informatieplicht tegenover de niet met gezag belaste ouder.

Protocol: vragen?

Steeds meer scholen stellen een protocol gescheiden ouders op. Hierin staat hoe de school omgaat met gescheiden ouders. Hebt u na het lezen van de blog nog vragen over informatieverstrekking door de school?Of wilt u meer weten over al dan niet benodigde toestemming voor het wijzigen van de school van uw kind? Neemt u dan vrijblijvend contact op met een van onze familierecht advocaten.

Gepubliceerd op 3 januari 2020 door: mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch