Procedure gezamenlijke toegang ouders: een nieuwe pilot

Geplaatst op 31 oktober 2021 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

De Rechtspraak maakt zich zorgen over het jaarlijks toenemende aantal complexe echtscheidingen en komt daarom met een pilot ‘Procedure gezamenlijke toegang ouders’. Met name de gevolgen voor de hierbij betrokken kinderen maakt dat er iets moet gebeuren. De afgelopen jaren is er in dit kader al veel ondernomen zoals bijvoorbeeld de regierechter, verwijzing naar het uniform hulpaanbod en de verwijzing naar mediation.

Familierechters ontwikkelden verschillende alternatieve werkwijzen en procedures. Het doel is steeds een effectievere en snellere afdoening, met name in het belang van de kinderen. De Gerechten doen op deze manier binnen de huidige gerechtelijke procedures wat tot hun mogelijkheden behoort.

Een scheiding speelt zich echter niet alleen af in een gerecht. Hoe het gehele proces uiteindelijk verloopt, is mede afhankelijk van de verschillende betrokken partijen. De Rechtspraak komt in overleg met andere professionals en hulpverleners daarom tot een nieuwe wijze van procederen.

Pilot ‘Procedure gezamenlijke toegang ouders’

In het huidige procesrecht worden ouders gedwongen tot het formuleren van verzoeken en verweren. Dit zorgt veelal voor verharding van standpunten en biedt minder ruimte voor het vinden van oplossingen.

De pilotprocedure “gezamenlijke toegang ouders” heeft als doel ouders met minderjarige kinderen in een vroeg stadium van het scheidingsproces gezamenlijk toegang tot de rechter te bieden door te starten met één gezamenlijk processtuk. De bedoeling hiervan is dat scheidende ouders niet (extra) tegenover elkaar komen te staan. Ouders worden aangemoedigd om samen aan een oplossing te werken. De procedure heeft ook tot doel om een betere verbinding te maken met hulpverlening aan gezinnen in familierechtelijke procedures.

Voor wie is de pilot ‘Procedure gezamenlijke toegang ouders’ bedoeld?

Pilot gezamenlijke toegang oudersDe ‘Procedure gezamenlijke toegang ouders’ is bedoeld voor ouders met gezamenlijke minderjarige kinderen die uit elkaar gaan of al uit elkaar zijn. Deze ouders zijn nog niet zelf op alle punten tot (volledige) overeenstemming gekomen. Het gaat om ouders die er wel samen uit willen komen en waarvan de advocaten ook verwachten dat dit lukt met een snelle tussenkomst van de rechter.

Het gaat om:

Welke onderwerpen worden behandeld?

De onderwerpen die behandeld kunnen worden binnen de procedure gezamenlijke toegang ouders zijn:

Is mijn zaak geschikt voor deelname aan de pilot?

In overleg met uw advocaat bekijkt u of uw zaak geschikt is voor deelname aan de pilot. Samen met de advocaat vult u het deelnameformulier in. Op het deelnameformulier geven ouders aan waar zij het over eens zijn, en waarover niet. Het is uiteindelijk de rechter die beoordeelt of de zaak geschikt is voor deelname aan de procedure.

Een zaak is niet geschikt voor deelname aan de pilot als de zaak juridisch, financieel of de persoonlijke situatie van de ouders/kinderen te ingewikkeld is of al te veel is geëscaleerd. De procedure is ook niet geschikt in het geval maar één ouder wil meedoen aan de pilot. Ouders kunnen de procedure alleen starten als zij dit beiden willen.

Hoe werkt het?

Na het indienen van het deelnameformulier hoort u binnen een week of u mag deelnemen of dat meer informatie nodig is. Binnen zes weken nadat de zaak bij de rechtbank is aangebracht, mag u op zitting komen.

In plaats van de bekende behandeling van de verzoeken over en weer, zal er een (bemiddelings)gesprek plaatsvinden waarbij ouders en hun advocaten, de hulpverlening, de rechter en de griffier in een driehoeksopstelling zitten. Kinderen vanaf 12 jaar worden opgeroepen voor een kindgesprek. Nieuw is dat kinderen een steunfiguur, die niet betrokken is bij het geschil, mee mogen nemen naar het gesprek.

Als ouders er helemaal uitkomen op zitting, legt de rechter de afspraken vast in een proces-verbaal of beschikking. Komen ouders er niet geheel uit dan voert de rechter de regie op het vervolgtraject, zodat ouders tot een volgende zitting kunnen werken aan concrete stappen naar een gezamenlijke oplossing. Als dat laatste niet lukt kan de procedure worden omgezet naar een procedure op tegenspraak zoals we die nu kennen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de pilotprocedure of wenst u gebruik te maken van deze pilotprocedure, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Gepubliceerd op 31 oktober 2021 door: mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch