Spaarrekening minderjarige kinderen: van wie is dit geld?

Geplaatst op 15 januari 2021 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

Vaak denken ouders dat het saldo op de spaarrekening van de kinderen bij echtscheiding dient te worden gedeeld tussen ouders. Dit is niet juist. Het saldo op de kinderspaarrekening valt niet in de huwelijksgemeenschap en komt derhalve niet voor verdeling in aanmerking bij echtscheiding. Dit kan anders zijn in het geval ouders op eigen naam sparen voor het kind. Hoe dit werkt en hoe je voorkomt dat je ex-partner de spaarrekening van de kinderen leeghaalt bespreek ik in dit blog.

Spaarsaldo op naam van de kinderen

Als de spaarrekening op naam van de kinderen staat dan is het spaargeld van de kinderen. Het saldo behoort tot het vermogen van de kinderen. Bij een echtscheiding verdelen ouders het saldo op de spaarrekening van de kinderen dus niet. Wat mag er in dat geval wel en wat er juist niet?

Beheer (bewind)

Ouders met gezag voeren slechts het beheer over spaargeld op naam van minderjarige kinderen. Onder beheren wordt verstaan dat je het vermogen van de kinderen zo lang mogelijk in stand laat, totdat deze meerderjarig zijn. De wet (art.1:253j BW) bepaalt dat ouders dit zo goed mogelijk moeten doen. Op ouders met gezag rust de verplichting het bewind over het vermogen van de kinderen als goede bewindvoerders uit te voeren.

Spaargeld kinderenNa het uiteengaan houden beide gezagsouders het beheer over het vermogen van hun kinderen. Dus ook over het saldo van een door jou geopende spaarrekening op naam van je minderjarige kind. Dit betekent dat ouders het saldo niet mogen opnemen. In principe mogen zij wel de beschikking hebben over het spaarsaldo van de kinderen. Dit laatste gaat in de praktijk nog weleens mis als een ouder toch geld van de spaarrekening van de kinderen opneemt.

Saldo opnemen.

Ouders mogen het vermogen van hun kinderen in beginsel niet aanwenden voor kosten van verzorging en opvoeding van deze kinderen. Ook niet voor de algemene kosten van het gezin en al helemaal niet voor zichzelf. Het zijn immers de ouders die onderhoudsplichtig zijn voor de kinderen. Zij moeten de kinderen in beginsel uit eigen vermogen of inkomen onderhouden.

In bijzondere gevallen wil een ouder toch beschikken over het vermogen van de minderjarige anders dan in het kader van normaal beheer. De ouder kan in dit geval de kantonrechter om een machtiging daartoe verzoeken.  Dit geldt voor het (tijdelijk) “lenen” van geld van de kinderen, maar ook voor het aanspreken van een nalatenschap van een minderjarige ten behoeve van het levensonderhoud van deze minderjarige.

Onbehoorlijk bewind

Wanneer een ouder saldo opneemt van de kinderspaarrekening zonder een dergelijke machtiging, kan de rechter tot de conclusie komen dat sprake is van onbehoorlijk bewind. Bij onbehoorlijk bewind is de ouder jegens de kinderen aansprakelijk voor de daaraan te wijten schade. In het algemeen is de hoogte van de schade gelijk aan de per saldo onttrokken bedragen. Een en ander voor zover de onttrokken bedragen niet kunnen worden aangemerkt als vruchten van het vermogen.

Vruchtgenot

Ouders hebben namelijk wel het vruchtgebruik over het vermogen van de kinderen. Rente waartoe een kind gerechtigd is valt onder het ouderlijk vruchtgenot op het moment dat de rente opeisbaar is of wordt voldaan. De ouder kan zich deze rente dan toe-eigenen. Wordt de rente pas uitgekeerd na de meerderjarigheid van de gerechtigde, dan heeft de ouder geen aanspraak meer op de rente die verschuldigd was over de periode van minderjarigheid van het kind. De vruchten zijn dan pas na meerderjarigheid ontstaan.

Spaarsaldo voor de kinderen op naam van de ouders

Als ouders voor de kinderen sparen op hun eigen rekening, behoort het spaarsaldo in beginsel tot de huwelijksgemeenschap van ouders. In geval van echtscheiding wordt dit spaarsaldo tussen ouders verdeeld. Dit kan anders zijn als ouders bij het openen van de spaarrekening duidelijk voor ogen hadden dat zij uitsluitend voor de kinderen zouden sparen. Kinderen kunnen aldus niet vanzelfsprekend aanspraak maken op het saldo op de rekening van de ouder(s).

Hoe voorkom je dat je ex-partner aan het spaargeld van de kinderen zit?

spaarpotHet is mogelijk om in het echtscheidingsconvenant af te spreken dat één van beide ouders het beheer voert over de spaarrekening van de kinderen. De beherende ouder verstrekt in dat geval jaarlijks saldo-overzichten aan de andere ouder. Op deze manier heeft de andere ouder zich op het saldoverloop. Een spaarrekening met een zogeheten BEM-clausule biedt ook uitkomst. Deze clausule houdt in dat er op een bankrekening van de kinderen een “slotje” wordt gezet dat het saldo blokkeert gedurende de minderjarigheid van de kinderen. Slechts met toestemming van de kantonrechter kunnen ouders in dat geval over het saldo beschikken. Het is tot slot ook mogelijk om na het uit elkaar gaan op de eigen bankrekening te sparen voor de kinderen.

Laat u altijd op voorhand informeren over de juridische en fiscale gevolgen van sparen, in welke vorm dan ook. Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Gepubliceerd op 15 januari 2021 door: mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch