Vakantietoestemming na echtscheiding

Geplaatst op 11 mei 2019 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

De zomervakantie komt er weer aan. Dat betekent voor veel gescheiden ouders dat zij toestemming nodig hebben voor een vakantie met de kinderen. Als u gescheiden bent en met uw kinderen op vakantie wilt, dan heeft u – als de andere ouder (ook) gezag heeft – vakantietoestemming van de andere ouder nodig. De autoriteiten zijn sinds een aantal jaar extra alert op kinderen die naar het buitenland reizen met één ouder. Zeker als uw kind niet uw achternaam heeft. Met de zomervakantie in aantocht is het belangrijk om de vakantietoestemming tijdig te regelen.

Gezamenlijk gezag

De wetgever hanteert als uitgangspunt dat de ouders na een echtscheiding of na hun uiteengaan het gezamenlijk gezag over hun kinderen voortzetten. Beoogd wordt dat de ouders beiden een wezenlijk aandeel in de opvoeding en verzorging van hun kinderen houden. Dat zij aangelegenheden in het kader van de opvoeding en verzorging van hun kinderen met elkaar afstemmen dan wel elkaar tijdig informeren en dat zij belangrijke besluiten over hun kinderen in onderling overleg nemen. In dat licht bezien, dienen de ouders voor iedere reis naar het buitenland die zij met hun kinderen willen ondernemen, met elkaar in overleg te treden en daarover afspraken te maken.

Vakantietoestemming

reizen met minderjarigenHet is aan te raden om ruim op tijd aan de andere ouder mee te delen wanneer en waar u op vakantie wilt. Verleent de andere ouder vakantietoestemming? Dan moet dit schriftelijk worden vastgelegd. Het ‘toestemmingsformulier reizen met een minderjarige’ is hiervoor speciaal ontwikkeld door het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dit in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en de Rijksoverheid. U neemt het ingevulde formulier mee, inclusief een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de andere ouder.

Reist u als ouder met eenhoofdig gezag, dan hebt u geen toestemming van de andere ouder nodig. Het is in dat geval wel raadzaam een uittreksel uit het gezagsregister mee te nemen waaruit dit blijkt. Dat voorkomt discussies bij de paspoortcontrole.

Vakantietoestemming: geweigerd of ingetrokken

Het komt nogal eens voor dat de vereiste toestemming van de andere ouder niet vanzelfsprekend is. De vereiste toestemming wordt door de andere ouder ook regelmatig als machtsmiddel ingezet. Veel gehoorde redenen zijn onvoldoende vertrouwen in de rol van de andere ouder, een onveilige vakantiebestemming, angst voor ontvoering en ongeoorloofd schoolverzuim.

Zonder toestemming naar het buitenland reizen met uw kinderen is echter geen optie. Als u al langs de marechaussee komt, loopt u het risico dat de andere ouder aangifte doet van onttrekking aan het ouderlijk gezag oftewel kinderontvoering. Dan bent u letterlijk ver van huis.

Vervangende vakantietoestemming

Weigert de andere ouder op een redelijk verzoek in te gaan? Dan kan kunt u de rechtbank verzoeken om vervangende toestemming te verlenen.  Indien nodig onder gedwongen afgifte van de paspoorten van de kinderen. Het verzoek tot vervangende toestemming wordt geregeld in artikel 1:253a van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bevat een regeling met betrekking tot geschillen tussen ouders die gezamenlijk het gezag hebben over hun kind(eren). De rechtbank kan vervangende toestemming verlenen. Die toestemming komt in de plaats van de toestemming van de andere ouder. De rechtbank neemt daarbij een zodanige beslissing als haar in het belang van de kinderen wenselijk voorkomt. Daarbij worden ook de wederzijdse belangen van de ouders meegewogen.

Is het mogelijk te (laten) bepalen dat geen toestemming nodig is?

vakantietoestemmingTer voorkoming van discussies verzocht een moeder recent het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden om te bepalen dat partijen geen nadere toestemming nodig hebben om met de kinderen op vakantie te gaan naar het buitenland. Dit verzoek achtte het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden niet voor toewijzing vatbaar. Toewijzing van het verzoek van het verzoek van de moeder, waardoor het benodigde ouderlijke overleg voorafgaand aan een eventuele reis naar het buitenland niet meer noodzakelijk zou zijn, stemt immers niet overeen met de bedoeling van de wetgever. Het is fijn als ouders op één lijn zitten, nadere toestemming is op grond van het bovenstaande echter altijd nodig.

Hoe kan Vogelaar Bosch Spijer Advocaten u helpen?

Onze familieadvocaten kunnen u begeleiden wanneer de andere ouder toestemming weigert of wanneer u zelf twijfelt of u toestemming moet verlenen. Als het niet lukt om in overleg tot een oplossing te komen is een kort geding vaak de beste optie. U dient er in dat geval wel rekening mee te houden dat het in geval van drukte bij de rechtbank twee tot vier weken kan duren voordat u een uitspraak hebt. Ook in geval van een kort gedingprocedure zullen we samen met u bekijken wat nodig voor de langere termijn, neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op!

Gepubliceerd op 11 mei 2019 door: mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch