Verdeling van woning in kort geding

Geplaatst op 4 mei 2022 door mr. J. (Jorika) Todorov

Op het moment dat echtgenoten gaan scheiden of samenwoners hun relatie verbreken moet het gemeenschappelijke vermogen tussen partijen worden verdeeld. Partijen zijn ieder voor de onverdeelde helft eigenaar van een gemeenschappelijk goed. Op grond van artikel 3:178 BW kan ieder van de deelgenoten te allen tijde verdeling van een gemeenschappelijk goed vorderen. Niemand is genoodzaakt om in een onverdeelde gemeenschap te blijven. De partij die de verdeling wenst te bewerkstelligen, wil dit meestal zo snel mogelijk regelen. Als de andere partij hier niet aan meewerkt, dan kan het één jaar duren voordat de rechter de (bodem)zaak behandelt. Recent heeft de rechtbank bepaald in een uitspraak dat het in sommige gevallen mogelijk is om de wijze van verdeling van een goed, bijvoorbeeld een woning, in kort geding (een spoedprocedure) te behandelen.

De feiten

Partijen hebben een affectieve relatie met elkaar gehad en zijn ouders van een minderjarig kind. Zij hebben een samenlevingsovereenkomst gesloten. Partijen zijn gezamenlijk eigenaar van een woning. In november 2021 is de vrouw samen met het minderjarige kind vertrokken uit de echtelijke woning vanwege spanningen tussen partijen. De vrouw verblijft sindsdien bij haar ouders. De spanningen hebben uiteindelijk geleid tot de beëindiging van de relatie tussen partijen in februari 2022.

Standpunt van de vrouw

De vrouw heeft gesteld dat zolang de gezamenlijke woning en de hypotheekschuld mede op haar naam staan, zij geen andere woonruimte kan verkrijgen. De vrouw kan en wenst de woning niet over te nemen. De man heeft tot op heden geen medewerking verleend aan de verkoop van de woning. Daarnaast is gebleken dat de man achterstanden heeft laten ontstaan in de betaling van de vaste lasten. Ook is een schriftelijke waarschuwing voor een BKR-registratie verstuurd aan partijen. De vrouw is om die reden van mening dat partijen zo snel mogelijk uit de onverdeeldheid moeten komen. De vrouw vordert kort gezegd dat de man dient mee te werken aan de verkoop en levering van de woning.

Standpunt van de man

De man heeft tijdens de zitting aangevoerd dat hij sinds twee dagen een vaste baan heeft. Hij wenst de gezamenlijke woning van partijen over te nemen. De man heeft voorgesteld de hypotheek op zijn naam te laten stellen. Vervolgens zal de man de helft van de overwaarde aan de vrouw voldoen. Verder heeft de man zich op het standpunt gesteld dat er geen hypotheekachterstand is. Ook zal hij zorg dragen voor betaling van de vaste lasten.

Oordeel van de voorzieningenrechter

Nu de relatie van partijen is beëindigd dient er een einde te worden gemaakt aan de onverdeeldheid tussen partijen. De vrouw heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij belang heeft om verder te kunnen gaan met haar leven. De vrouw heeft een spoedeisend belang. Om die reden dient de woning van partijen te gelde worden gemaakt. Dit kan door verkoop aan een derde of door overname van de woning door één van de partijen.

De man heeft aangevoerd dat hij financieel in staat is om de woning over te nemen en de vrouw uit te kopen. De vrouw heeft aangegeven dat zij niet kan beoordelen of de man dit waar kan maken. De vrouw maakt zich zorgen over de betaling van de vaste lasten.

Voorwaarden verdeling

De voorzieningenrechter – die het uiterst aannemelijk acht dat de bodemrechter zal oordelen dat tot verdeling gekomen moet worden – heeft bepaald dat de man durende een periode van dertig dagen de gelegenheid krijgt om de woning op zijn kosten te laten taxeren. Aan de hand van de taxatie dient hij in overleg met de advocaat van de vrouw de overwaarde van de woning vast te stellen. Ook dient hij de financiering voor het overnemen van de woning rond te krijgen.

Bewijs aanleveren

Als voorwaarde geldt ook dat de man binnen vier dagen na het wijzen van de uitspraak aan de hand van bankafschriften dient aan te tonen dat alle vaste lasten zijn voldaan. Als de man er niet in slaagt om het bewijs tijdig aan te leveren, dan mag de vrouw overgaan tot verkoop (en levering) van de woning.  Datzelfde geldt voor de situatie dat de man het bewijs wel tijdig levert, maar niet binnen dertig dagen overeenstemming bereikt met de vrouw over de overname van de woning.

Vragen?

Indien u vragen heeft omtrent de verdeling van de woning naar aanleiding van een echtscheiding of verbreking relatie, dan kunt u altijd contact opnemen met onze gespecialiseerde familierechtadvocaten.

 

Gepubliceerd op 4 mei 2022 door: mr. J. (Jorika) Todorov