(wijziging) achternaam minderjarig kind

Geplaatst op 27 november 2020 door mr. J. (Jorika) Todorov

De ouders kunnen de keuze voor de achternaam van het kind voor de geboorte of bij de geboorteaangifte laten vastleggen. De ouders zijn in beginsel vrij te bepalen of de kind de achternaam van de vader of moeder draagt. Het is niet mogelijk om het kind een achternaam te geven die een combinatie is van beide achternamen van de ouders.

Indien er geen achternaam is vastgelegd, dan bepaalt de wet welke achternaam het kind krijgt. De achternaam is afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Getrouwd of geregistreerd partners

Indien de ouders getrouwd zijn of geregistreerd partners, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Bestaat de wens dat het kind de achternaam van de moeder krijgt? Dan dient dit voor of tijdens de geboorteaangifte te worden vastgelegd bij de burgerlijke stand.

NaamwijzigingNiet getrouwd of geen geregistreerd partners

Als de ouders niet getrouwd zijn of geregistreerd partners, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Is het de bedoeling dat het kind de achternaam van de vader krijgt? Dan dient de vader het kind te erkennen. Bij de erkenning kan vervolgens de naamskeuze worden opgegeven.

Achternaam eerste kind

De gekozen achternaam voor het eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen binnen die relatie. Het eerste kind kan dus niet de achternaam van de vader dragen en het tweede kind de achternaam van de moeder.

Op het moment dat er sprake is van een nieuwe partner, dan hoeft het kind niet dezelfde achternaam te krijgen als zijn halflbroer of halfzus.

Achternaam minderjarige wijzigen

De naam van een kind kan worden gewijzigd in de naam van de:

Wie mag de aanvraag indienen?

Alleen de wettelijke vertegenwoordigers van het kind mogen een aanvraag om naamswijziging voor een minderjarig kind indienen. Degene die het gezag over het kind heeft is de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. In het geval beide ouders gezag hebben over het kind, dan moeten beide ouders instemmen met het verzoek tot wijziging.

Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid) behandelt de aanvraagprocedure naamswijziging.

Kan dat ook zonder toestemming van de andere ouder?

Wanneer de ene ouder zonder toestemming van de andere ouder een verzoek tot naamswijziging wil indienen, dan moet eerst aan de rechtbank vervangende toestemming worden gevraagd. Dit is enkel het geval als de andere ouder geen toestemming verleent aan de naamswijziging. Let op, kinderen van 12 jaar of ouder moeten zelf ook instemmen met het verzoek tot naamswijziging.

NaamswijzigingNaast de omstandigheid dat de ouder belast moet zijn met het gezag, toestemming moet hebben van de andere ouder dan wel de rechtbank, dient er eveneens voldaan zijn aan de verplichte verzorgingstermijn. Dit houdt in dat degene van wie de naam wordt gevraagd het kind gedurende een aaneengesloten periode van drie of vijf jaar onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag moet hebben verzorgd en opgevoed. Tot de leeftijd van twaalf jaar geldt een termijn van vijf jaar. Voor een kind in de leeftijd van 12 tot 18 jaar geldt de termijn van drie jaar.

Op het moment dat de andere ouder bedenkingen heeft bij de naamswijziging, ook al is er voldaan aan de verzorgingstermijn, kan Justis het verzoek afwijzen. Op het moment dat het kind jonger is dat 12 jaar, kan Justis het verzoek toch toewijzen als er sprake is van één van de volgende uitzonderingen:

  1. De weigerende ouder is onherroepelijk veroordeeld vanwege het plegen van misdrijven tegen het kind.
  2. De verzoeker kan aantonen dat de ouder van wie het kind de naam heeft, niet of nauwelijks met het kind heeft samengeleefd.

Als het minderjarige kind 12 jaar of ouder is, kan Justis het verzoek toewijzen als het kind de naamswijziging zelf wil. Voorwaarden zijn dat het kind zelf moet instemmen met de indiening van het verzoek en ondanks de bedenkingen van de andere ouder blijft instemmen met de wijziging.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over (achternaam)wijziging? Of hebt u andere vragen over het familierecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Gepubliceerd op 27 november 2020 door: mr. J. (Jorika) Todorov