Autorijden met slippers aan: mag dat?

Geplaatst op 12 augustus 2018 door mr. A.J. (Anouk) Korff

Tijdens de afgelopen tropische dagen zagen we vele malen het onderwerp “autorijden met slippers aan” op social media voorbij komen. Maar hoe zit het nu echt; mag je of is het verstandig om te gaan autorijden met slippers aan? En ben je dan wel verzekerd op het moment dat je een ongeval overkomt?

Is het wettelijk verboden om met slippers aan te rijden?

De wegenverkeerswet

De Nederlandse wet bevat geen bepaling  die het rijden met slippers aan expliciet verbiedt. Wel zij er twee ‘kapstokartikelen’ die van toepassing zouden kunnen zijn. Het eerste artikel is artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994. Daarin staat:

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Aangezien slippers eenvoudig uitgaan of achter het gas- of rempedaal kunnen blijven steken, zou hierdoor gevaar op de weg kunnen worden veroorzaakt. Dit zoals bedoeld in het hiervoor geciteerde artikel. Het tweede artikel is artikel 6 Wegenverkeerswet 1994, dit artikel bepaalt:

Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

Het verschil tussen de beide bepalingen zit in de gevolgen van een eventueel ongeval. Een snelle blik op de op Rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraken van strafrechters, leert ons dat er meerdere uitspraken zijn waarin het dragen van slippers een rol hebben gespeeld.

De rechtspraak

In een zeer recente uitspraak van het Hof Den Bosch van 2 augustus 2018 [ECLI:NL:GHSHE:2018:3222] is aan de verdachte ten laste gelegd  dat hij op of omstreeks 1 oktober 2016 te Breda, als bestuurder van een personenauto, daarmee rijdende op de weg, terwijl hij, verdachte, onder invloed was van alcoholhoudende drank en:

…terwijl hij, verdachte, met slippers aan heeft gereden, waardoor hij op de kritieke momenten niet de vereiste handelingen zou kunnen verrichten, immers is zijn, verdachtes, slipper tussen het rem- en gaspedaal gekomen…

Het Hof verklaart (ook) dit deel van de te lastenlegging bewezen. In verband met overtreding van art. 5 WvW 1994 wordt aan verdachte een geldboete opgelegd van € 750,00 (naast een geldboete van € 500,00 voor het onder invloed rijden). De (relatief) lage boete wordt verklaard doordat het letsel van het slachtoffer meeviel. Dat wordt door het Hof ook met zoveel woorden overwogen:

In dit kader heeft het hof in het bijzonder rekening gehouden met de omstandigheid dat de verdachte, door te handelen zoals bewezen verklaard, de verkeersveiligheid in gevaar heeft gebracht. Deze gevaarzetting is overigens in het geheel niet bij een theoretische mogelijkheid gebleven, nu er daadwerkelijk een ongeval heeft plaatsgevonden. Hoewel de gevolgen hiervan voor het slachtoffer beperkt zijn gebleven, brengt het hof in herinnering dat een en ander ook heel anders – bijvoorbeeld met zwaar lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg – had kunnen aflopen…

Dus: ook al staat in de wet geen expliciet verbod op het rijden met slippers, toch kan dit – door de omstandigheden van het geval – strafbaar zijn, maar dan via één van de twee kapstokartikelen in de Wegenverkeerswet.

Niet verzekerd als je met slippers aan rijdt?

Hoewel de veiligheid al genoeg reden is om niet met slippers aan auto te rijden, zijn er nog meer redenen waarom u dit beter kunt laten.

slippers

Hoewel diverse berichten aangeven dat u niet verzekerd bent indien u met slippers aan rijdt, is dat mijns inziens niet (zomaar) het geval als de verzekeraar dit niet (expliciet) in de polisvoorwaarden uitsluit. Voor zover mij bekend, hebben de (grote) verzekeraars een dergelijke bepaling niet in hun polisvoorwaarden opgenomen. Dat betekent dat, ook al rijdt u met slippers aan, ‘gewoon’ dekking hebt op uw verzekering. Ongeacht of dit uw aansprakelijkheidsverzekering is (waarop u verzekerd bent voor de schade die u toebrengt aan derden). Of uw eigen cascoverzekering (waarop de de schade aan uw eigen auto verzekerd is). Toch is daarmee de kous niet af.

Eigen schuld bij een door wederpartij veroorzaakt ongeval?

Wanneer het ontstaan van het ongeval de schuld is van een ander, dan kunt u deze ander aansprakelijk stellen. Zou u echter met slippers aan hebben gereden en is dit van invloed geweest op het ontstaan van het ongeval? Dan zou u zomaar een eigen schuld kunnen hebben. Artikel 6:101 Burgerlijk Wetboek zegt immers, voor zover hier relevant:

Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.

Dit is relevant omdat uit onderzoek is gebleken dat de remweg fors langer kan zijn door het rijden met slippers aan. Dit komt doordat je volgens het onderzoek tijd verliest bij het wisselen tussen de pedalen met slippers aan. Voorts zou je met slippers aan remkracht verliezen bij het intrappen van het rempedaal. Speelt dit bij uw ongeval? Dan blijft u mogelijk met een deel van de schade zitten. Het is echter wel aan uw wederpartij om dit te bewijzen.

Hoe werkt het in de rest van Europa?

botsingGaat u met de auto op vakantie of huurt u op vakantie een auto? Houdt er dan rekening dat u in diverse Europese landen een boete riskeert bij het autorijden met slippers aan. Dit geldt ondermeer in Frankrijk en Spanje. In die landen is wel een expliciete bepaling opgenomen in de wegenverkeerswetgeving dat rijden met slippers aan niet mag. Dat maakt het voor de politie ook makkelijker om daarvoor een bekeuring uit te schrijven.

Niet enkel de boete levert dan een risico op. Maar het risico wordt nog groter op het moment dat u een ongeval veroorzaakt. In dergelijke landen bent u sneller aansprakelijk voor de schade van een ander. U heeft dan immers reeds een (wettelijke) regel overtreden.

Conclusie

Kortom; autorijden met slippers aan, om diverse redenen, waarbij de verkeersveiligheid wat mij betreft voorop staat, niet doen!

Gepubliceerd op 12 augustus 2018 door: mr. A.J. (Anouk) Korff