Onzekerheid? Vraag het de deskundige: het deskundigenbericht

Geplaatst op 31 mei 2019 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

In procedures zijn partijen en hun advocaten vaak afhankelijk van een oordeel door een deskundige. Maar ook bij aanneming van werk is vaak specifieke deskundigheid vereist, zeker wanneer zich de kwestie in de tuinbouw afspeelt. Een rapport over bijvoorbeeld de gebreken aan het bouwwerk of bijvoorbeeld de (technische) installatie is dan een must. In dat soort gevallen kan een voorlopig deskundigenbericht uitkomst bieden.

Partijdeskundige

Een rapport van een deskundige kan uitsluitsel geven bij twijfel over de aansprakelijkheid van Deskundigenbericht de andere partij. Vaak wordt daarom, voordat een rechtszaak begint, een deskundige ingeschakeld. Een advocaat die zorgvuldig te werk gaat zorgt er voor dat hij de wederpartij uitnodigt om bij het onderzoek aanwezig te zijn. Daarmee voorkomt hij dat het rapport als partijdig terzijde wordt geschoven door de rechter.

Rechter benoemt deskundige

Het komt geregeld voor dat ook de wederpartij met een eigen deskundigenrapport op de proppen komt. Als de conclusies in dat rapport anders luiden, dan kan de rechter besluiten om een derde deskundige te benoemen. Het gevolg is dat er hoge kosten ontstaan. Ook leidt het tot vertraging van de procedure. Het is bovendien nog maar de vraag of deze deskundige het met uw deskundige eens is.

Voorlopig deskundigenbericht

Dit kunt u maar beter voor zijn. Voor dit soort gevallen biedt een zogenaamd voorlopig deskundigenbericht uitkomst. Dat is een aparte procedure waarin aan de rechter alleen wordt gevraagd een deskundige te benoemen die onderzoek verricht en daarover rapporteert. U kunt bij dit verzoek ook zelf een voorstel doen voor een te benoemen deskundige. De punten waarover men het oordeel van de deskundige vraagt, moeten in het verzoek worden vermeld. De rechtspraak heeft speciaal voor deskundigen een leidraad opgesteld, waaraan de deskundige zich moet houden.

Verweer

Vraagt u de rechter om een deskundige te benoemen? Dan krijgt uw wederpartij de gelegenheid om verweer te voeren op uw verzoek. De rechter wijst een verzoek tot het benoemen van een deskundige bijna altijd toe. Dat komt omdat, uit eerdere rechtspraak blijkt, dat de rechter het verzoek moet toewijzen mits het verzoek:
1. ter zake dienend is;
2. voldoende concreet is;
3. feiten betreft die met het deskundigenonderzoek bewezen kunnen worden.

Aan deze eisen wordt al vrij snel voldaan. Het verzoek kan dan hooguit worden afgewezen wanneer het verzoek:
1. in strijd is met een goede procesorde;
2. de bevoegdheid tot het indienen van een verzoek misbruikt wordt;
3. u bij toewijzing onvoldoende belang heeft;
4. of het verzoek afstuit op een ander zwaarwichtig bezwaar.

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van het ontbreken van belang als overduidelijk is dat de vordering verjaard is. Misbruik van bevoegdheid wordt nogal eens aangenomen op het moment dat partijen gezamenlijk een deskundige hebben benaderd en één van beide daarna nog een om gerechtelijk deskundige vraagt.

Rapport

Het verweer van de wederpartij tegen het verzoek slaagt dus niet snel. Wel kan de wederpartij invloed uitoefenen op de te benoemen deskundige en op de onderzoeksvragen. De rechter benoemt de deskundige en bepaalt de onderzoeksvragen, nadat beide partijen hierover zijn gehoord. Bovendien dient de deskundige de leidraad voor deskundigen in civiele zaken op te volgen. Daarmee waarborgt de rechter dat het rapport van de deskundige onafhankelijk en objectief is. Met het beschikbaar komen van het rapport eindigt het voorlopig deskundigenbericht.

Komen partijen, aan de hand van het deskundigenrapport, niet tot een oplossing? Dan kan de benadeelde alsnog een bodemprocedure starten. In die procedure wordt het rapport van de deskundige ingebracht. Is dit rapport opgesteld in het kader van een voorlopig deskundigenbericht? Dan heeft het rapport dezelfde, grote, bewijswaarde als wanneer het rapport in de bodemprocedure door de rechter zou zijn gelast. In de praktijk volgt de rechter daarom bijna altijd het oordeel van de deskundige. Dit is slechts anders wanneer het rapport gebrekkig tot stand is gekomen of wanneer de conclusies van de deskundige niet worden onderbouwd door zijn bevindingen.

Omdat de partijen, nadat zij kennis hebben genomen van het rapport, daardoor vaak al weten hoe een procedure af zal lopen is het ook eenvoudiger om tot een schikking te komen. In de praktijk is het dan ook niet ongebruikelijk dat na het voorlopig deskundigenbericht een schikking tot stand komt. Dan is een bodemprocedure zelfs niet eens meer nodig.

Conclusie

Heeft u een conflict en is het oordeel van een deskundige nodig? Dan is het raadzaam om een voorlopig deskundigenbericht te verzoeken. Vaak is procederen daarna niet eens meer nodig. Hebt u vragen over het entameren van een voorlopig deskundigenbericht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Gepubliceerd op 31 mei 2019 door: mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks