Telen op een ander substraat; wat zijn de risico’s?

Geplaatst op 24 juli 2020 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Een substraatleverancier benadert u om op een nieuw substraat te gaan telen. In andere landen zou dit materiaal al worden toegepast in diverse teelten. De resultaten daarvan waren veelbelovend volgens de leverancier. Welke risico’s loopt u als u op grote schaal overstapt op dit substraat? Vergoedt de leverancier de schade als het gewas niet groeit?

Exoneratieclausule

Of de leverancier aansprakelijk is als het substraatmateriaal ondeugdelijk is hangt af van een aantal omstandigheden. Eén van de belangrijkste omstandigheden is de vraag of de leverancier zijn aansprakelijkheid heeft uitgesloten of beperkt.

Bij de meeste leveranciers zult u namelijk zogenaamde exoneratieclausules tegenkomen in de algemene voorwaarden. Zonder die clausule is de leverancier vrij snel aansprakelijk voor schade. De exoneratieclausule beperkt de aansprakelijkheid vaak tot ­maximaal de hoogte van het factuurbedrag van de levering. Dit lijdt uitzondering als de schade is te wijten aan opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van de leverancier. Wilt u toch uw volledige schade dus vergoed zien? Dan dient u te bewijzen of in elk geval aannemelijk te maken, dat uw schade aan opzet of grove schuld van de leverancier te wijten is. Ik kan u verklappen dat dit niet eenvoudig is.

Fabrikant of tussenhandelaar

Heeft de leverancier haar aansprakelijkheid voor schade door het substraat uitgesloten of beperkt? Dan kan het zinvol zijn om de fabrikant of de tussenhandelaar waarvan uw leverancier geleverd heeft gekregen, aansprakelijk te stellen.

Telen op ander substraatMet de fabrikant of tussenhandelaar heeft u weliswaar geen overeenkomst gesloten. Maar indien hij het substraat op de markt heeft gebracht kan hij aansprakelijk zijn. Met name als hij in voldoende mate het substraat test op geschiktheid voor de voor de hand liggende toepassing ervan.

De fabrikant en tussenhandelaar hebben een onderzoeksplicht wanneer zij een nieuw product op de markt brengen voor een bepaalde toepassing. Verzuimen zij dit onderzoek te verrichten dan kan dit onrechtmatig zijn jegens u als eindgebruiker van het product.

Zoals zo vaak bij dit soort aansprakelijkheidskwesties hangt het van de feiten en omstandigheden af in welke mate u de fabrikant en/ of de tussenhandelaar aansprakelijk kunt houden voor de schade.

Het kan natuurlijk zo zijn dat het materiaal van de fabrikant ook voor andere doeleinden wordt gebruikt. De fabrikant hoeft er dus niet van op de hoogte te zijn dat u het materiaal gebruikt in uw teelt. Omdat u de fabrikant vaak niet kent en omdat u ook niet weet of de fabrikant er rekening mee diende te houden dat het materiaal gebruikt zou worden voor de teelt loopt u dus een aanzienlijk risico dat u de fabrikant ook niet aansprakelijk kunt stellen.

Voor de aansprakelijkheid van de tussenhandelaar is van belang of hij zijn product bij één dan wel meerdere fabrikanten betrekt. Is het bovendien gebruikelijk en redelijk dat hij het product steekproefsgewijs controleert op geschiktheid? Indien hij slechts doorlevert wat hij bij meerdere fabrikanten inkoopt en er een afspraak bestaat tussen hem en uw leverancier dat deze laatste verantwoordelijk is voor de controle van het product voor de specifieke toepassing er van als substraatmateriaal, dan valt deze tussenhandelaar uiteraard weinig te verwijten.

Proefvak

De meest veilige en praktische optie is aldus om eerst maar eens een proefvak te zetten van het nieuwe product. Besluit u toch om op grote schaal over te schakelen op het nieuwe substraat? Dan is het verstandig om bij de leverancier te informeren of het product op geschiktheid is getest. En ook naar de vraag wie in de keten verantwoordelijk is voor deze test. Zo nodig kunt u de garantie bedingen dat het geschikt is voor de toepassing in uw teelt. Ook dient u dan te bedingen dat de garantie de exoneratieclausule terzijde schuift.

Hebt u schade geleden doordat u op een ander substraat bent overgegaan? Wilt u de daardoor geleden schade verhalen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!

Gepubliceerd op 24 juli 2020 door: mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks