Erfrecht

Bij het overlijden van een dierbare heeft u het vaak al moeilijk genoeg. In deze periode van rouw komen er toch een hoop vragen op u af. Is er een testament? Wat moet er geregeld worden? Wie kan, mag of moet dit regelen? Dit zijn vragen die het erfrecht regelt. Hoe vervelend ook, erfrecht is een complex rechtsgebied waarmee (bijna) iedereen ooit te maken krijgt. Of het nu gaat om het regelen van de eigen nalatenschap of het aanvaarden van een erfenis.

Wat is erfrecht?

erfrecht verdeling van de nalatenschapHet erfrecht is het deel van het burgerlijk recht dat de erfopvolging of successie regelt. Dat wil zeggen, het erfrecht regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van een persoon als deze overlijdt. Wat er met de bezittingen en schulden gebeurt hangt af van de vraag of de overledene, de erflater, bij leven een testament heeft opgemaakt.

Wie is erfgenaam?

Wie erfgenaam is kan de overledene zelf bepaald hebben. Dan is er bij de notaris een testament opgemaakt. Uit het testament blijkt dan aan wie de erflater wat nalaat.

Heeft de overledene geen testament opgemaakt dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Achtereenvolgens zijn dit:
a. de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater tezamen met diens kinderen
b. de ouders van de erflater tezamen met diens broers en zussen;
c. de grootouders van de erflater
d. de overgrootouders van de erflater.
Daarbij geldt dat alleen als er geen erfgenamen in een bepaalde categorie zijn, de volgende categorie pas in beeld komt. Is een kind, broer, zus, grootouder of overgrootouder vooroverleden, dan treden diens afstammeling bij wijze van plaatsvervulling in diens plaats. Ook dit volgt uit het erfrecht.

Problemen?

Hoe de erfenis ook geregeld moet worden, soms ontstaan er problemen. Zo ontstaat soms discussie over de uitleg van een testament of over de positie en de rechten van de langstlevende partner. Of over de positie van kinderen die erven ongeacht of ze nog contact hadden met de overleden ouder. Ook de waardebepaling van een onderneming in de erfenis is soms bron van discussie. Al dit soort zaken kunnen gaan spelen vanaf het moment dat er iemand is overleden. Het erfrecht biedt oplossingen voor deze problemen.

U bent erfgenaam?

Als u als erfgenaam wordt aangewezen, dan hebt u een keuze. Aanvaardt u de nalatenschap of verwerpt u de nalatenschap (bijvoorbeeld omdat u weet dat er veel schulden in de nalatenschap aanwezig zijn)? Ook kunt u de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Dan erft u alleen als er – na betaling van alle schulden – nog een tegoed aanwezig is in de nalatenschap, maar hoeft u met uw eigen vermogen de schulden van de erflater niet te betalen. Punt van aandacht is dat als u eenmaal een nalatenschap aanvaard of verworpen hebt, u dit niet meer ongedaan kunt maken. Dit probleem  wordt alleen nog maar groter doordat het erfrecht strenge termijnen kent, waarbinnen bepaalde beslissingen genomen moeten worden.

De erfrecht advocaat

Bij erfrecht denken mensen vaak eerst aan de notaris. Dat is logisch, omdat de notaris in de wet is aangewezen als de partij die een testament of verklaring van erfrecht mag opmaken. Maar wist u dat u het verdere traject, zoals het vereffenen van de nalatenschap, ook door een advocaat kunt laten begeleiden? Soms is dit veel efficiënter.

Anders dan een notaris kan een advocaat immers, als er een verschil van inzicht ontstaat, de zaak ook aan de rechter voorleggen. Omdat een advocaat uit ervaring weet wat er mis kan gaan, kan juist een advocaat u zorgen uit handen nemen bij de verdeling en een rechtszaak voorkomen. Binnen ons kantoor is een gespecialiseerd erfrecht advocaat werkzaam.

Vragen over erfrecht?

Hebt u vragen of de afwikkeling van een nalatenschap of andere vragen over het erfrecht? Of is een procedure over de afwikkeling van een nalatenschap noodzakelijk? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde advocaten.