Aansprakelijkheid van de wegbeheerder

Bij een verkeersongeval denken wij vaak aan een botsing tussen twee verkeersdeelnemers. Maar soms is er sprake van een eenzijdig ongeval. In beide situaties kan de oorzaak van het ongeval een gebrekkige weg zijn. Indien een weg gebrekkig is, is de wegbeheerder onder omstandigheden aansprakelijk.

De wegbeheerder is risico-aansprakelijk

aansprakelijkheid van de wegbeheerderIn de Nederlandse wet (art. 6:174 BW) is geregeld dat een wegbeheerder aansprakelijk is voor de schade die ontstaat door een gebrek in de weg. Van een gebrek is sprake wanneer de openbare weg niet voldoet aan de eisen die men daaraan mag stellen. Daarbij zijn alle omstandigheden van het geval van belang. Voor een snelweg gelden andere eisen dan aan een achteraf weg, waar alleen bewoners van die weg rijden.

Wilnis-arrest

In het Wilnis-arrest verwoordde de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, het aldus:

“Het antwoord op de vraag of sprake is van een gebrekkige toestand hangt […] af van verschillende omstandigheden, waaronder de aard van de opstal (bijvoorbeeld een voor publiek toegankelijk gebouw of werk of een gesloten huis of werk op besloten terrein, […]), de functie van de opstal, de fysieke toestand van de opstal ten tijde van de verwezenlijking van het gevaar en het van de opstal te verwachten gebruik door derden […]. Voorts dient in aanmerking te worden genomen de grootte van de kans op verwezenlijking van het aan de opstal verbonden gevaar […], alsmede, zo kan uit de wetsgeschiedenis worden afgeleid […], de mogelijkheid en bezwaarlijkheid van te nemen veiligheidsmaatregelen. Daarbij kan voor het geval de aansprakelijkheid op een overheidslichaam rust mede betekenis toekomen aan de hem toekomende beleidsvrijheid en ter beschikking staande financiële middelen…”

Indien de weg niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten en dat gevaar verwezenlijkt zich ook, dan is de wegbeheerder in beginsel aansprakelijk. Veelal zal worden gekeken naar de zogenoemde CROW-richtlijnen. Deze richtlijnen bevatten aanbevelingen voor de inrichting en het onderhoud van van wegen. Weliswaar zijn dit ‘slechts’ richtlijnen, doch de Rechtbank in Den Haag oordeelde in 2009:

“…Het verweer dat [eiser] als individuele weggebruiker geen rechten aan deze richtlijn kan ontlenen, treft geen doel. Gelet op het doel en de strekking van de richtlijn biedt deze een handvat om te beoordelen of een weg voldoet aan de eisen waaraan een weg moet voldoen en wat van de wegbeheerder verwacht mag worden. Derhalve moet de individuele weggebruiker niet worden beschouwd als een derde belanghebbende maar als persoon wiens belang, een veilige weg, door het niet (voldoende) naleven van deze richtlijn rechtstreeks wordt geschaad…”

Welke gebreken?

Waar kunt u aan denken bij een gebrek aan de weg, waarvoor de wegbeheerder aansprakelijk kan zijn? Nou bijvoorbeeld aan:

Tenzij….

In genoemd wetsartikel is een kleine disculpatiemogelijkheid opgenomen. De wegbeheerder is niet aansprakelijk wanneer

aansprakelijkheid van de wegbeheerder

(c) Bill Kasman via Pixabay

de tijdsduur tussen het ontstaan van het gebrek en het ontstaan van de schade zo kort was dat de gemeente niet de tijd heeft gehad om het gebrek in de weg te repareren.

Ook aan het feit dat de wegbeheerder onvoldoende financiële middelen heeft kan een wegbeheerder een argument ontlenen. De Hoge Raad oordeelde echter in 2014, dat de wegbeheerder – indien hij zich hierop wil beroepen – ter voorkoming van aansprakelijkheid, dit verweer uitvoerig zal moeten motiveren. De Hoge Raad oordeelde: “de enkele stelling van het overheidslichaam dat de financiële middelen ontoereikend zijn, in de regel niet zal volstaan”.

Wanneer zich voorwerpen of wezensvreemde substanties op de weg bevinden, dan is de wegbeheerder daarvoor niet snel risico-aansprakelijkheid. Indien de wegbeheerder echter de weg niet adequaat schouwt, schoonhoudt of niet adequaat reageert op een melding, dan kan de wegbeheer alsnog aansprakelijk zijn voor de ontstane schade. Die aansprakelijkheid is dan gebaseerd op schuldaansprakelijkheid (art. 6:162 BW). Immers is de wegbeheerder concreet een verwijt te maken.

Schade geleden door een nalatige wegbeheerder en hulp nodig?

Hebt u schade geleden door een gebrek in c.q. aan de weg? Lijdt u daardoor schade? Onze advocaten hebben een groot aantal zaken in behandeling tegen wegbeheerders. Zij zijn dan ook uitermate goed ingevoerd in de materie. Hoe wij uw letselschade kunnen regelen, leest u hier. Hebt u een vraag of wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0174-444 880.