Hebt u een beroepsziekte?

Het Westland is een bedrijvig gebied. Veel mensen verdienen hier dagelijks hun brood. Voor een groot deel gebeurt dit in de tuinbouw, op de bloemenveiling of in het MKB. In de Tuinbouw wordt met een groot aantal (chemische) stoffen gewerkt. Sommige daarvan zijn onschadelijk, andere stoffen kunnen uw gezondheid aantasten. Of was de werkdruk zo hoog dat u een burn-out of posttraumatische stressstoornis opliep in uw werk? Kort gezegd: lijdt u aan een beroepsziekte?

De werkgever heeft een zorgplicht ter voorkoming van een beroepsziekte

beroepsziekte

Uw werkgever is, op grond van de wet, verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden, om te voorkomen dat u schade lijdt in de uitoefening van uw werk. Maar wat nu als u bent blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en uw gezondheid daardoor schade heeft opgelopen? De wet neemt de werknemer in bescherming. De werknemer moet, als hij zijn werkgever aansprakelijk stelt voor een beroepsziekte, stellen én, zo nodig, bewijzen dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werk. Vervolgens is het aan de werkgever om aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Daarbij geldt weliswaar dat de werkgever zich moet houden aan de Arbowetgeving, maar dit is een minimumnorm. De zorgplicht van de werkgever strekt (veel) verder, zeker wanneer er met chemische stoffen wordt gewerkt. Toont de werkgever niet aan dat hij zich voldoende heeft ingespannen voor uw gezondheid? Dan is hij aansprakelijk en moet de werkgever de door u geleden schade vergoeden.

Schaderegeling na een beroepsziekte

Hoe toont u aan dat u een beroepsziekte hebt? Wat zijn de (financiële) gevolgen voor u van de beroepsziekte?  Het regelen van een letselschade vereist specialistische kennis. Als gespecialiseerd letselschade advocaat hebben wij deze kennis. Hoe wij u kunnen helpen met het regelen van uw letselschade, kunt u hier lezen. Hebt u vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.