Deelgeschil letselschade of overlijdensschade…?

Wanneer u letselschade hebt door de schuld van iemand anders, kunt u uw schade verhalen op (de verzekeraar van) uw wederpartij. In beginsel zal worden getracht om een minnelijke regeling te treffen met (de aansprakelijkheidsverzekeraar van) uw wederpartij. Vaak lukt dit, maar soms ook niet. Vooral als de (financiële) belangen groter worden, doordat uw schade hoog is of bijvoorbeeld de looptijd van uw schade langer is, kunnen onoverbrugbare verschillen van inzicht ontstaan. Dan kan een deelgeschil uitkomst bieden.

Het deelgeschil…

deelgeschil

(c) Shutterstock

Sinds 1 juli 2010 is de Wet Deelgeschillen van toepassing. Deze wet is van groot belang voor de letselschadepraktijk. Door deze wet is een nieuw soort rechtszaak ontstaan: ‘het deelgeschil‘. In een deelgeschil kan, wanneer de schaderegeling vastloopt op één of meerdere punten, dit deelgeschil worden voorgelegd aan de rechter.

De rechter geeft vervolgens een oordeel over dit punt/deze punten, waarna partijen zelf weer verder kunnen met onderhandelen. De discussie kan gaan om de aansprakelijkheid, kan zien op het causaal verband, de omvang van de schade of de omvang van het smartengeld.

… is een laagdrempelige…

Niet alleen is de deelgeschilprocedure laagdrempelig, hij is voor slachtoffers ook goedkoop. Bij een normale ‘procedure’ kost een rechtszaak u eigenlijk altijd geld. Zelfs als u de zaak wint. Weliswaar wordt de wederpartij dan in de proceskosten veroordeeld, maar daarbij wordt niet naar de echte kosten gekeken. Rechters hanteren een vaste staffel met een forfaitair bedrag, waaraan u als rechtzoekende altijd tekort komt.

Als uw wederpartij aansprakelijk is, moet deze echter de redelijke advocaatkosten van het slachtoffer vergoeden. Omdat het deelgeschil een buitengerechtelijke procedure is, geldt die regel ook in het deelgeschil. Zelfs wanneer de rechter het verzoek van het slachtoffer afwijst. Daarbij worden de werkelijke kosten door de rechter begroot en toegewezen en niet zoals in andere procedures slechts een forfaitair bedrag. Bovendien kunt u niet in de advocaatkosten van de wederpartij worden veroordeeld.

… procedure bij de rechter

Het is bij een procedure wel van belang dat uw belangenbehartiger kennis heeft van het procesrecht en ruime ervaring heeft met procederen. Welke feiten moeten er in het verzoekschrift worden opgenomen? Welke verweren kunt u verwachten? Hoe weerlegt u de verweren van wederpartij? Is het misschien strategisch verstandig om eerst een voorlopig getuigenverhoor of voorlopig deskundigenbericht aan te vragen?

Onze advocaten hebben ruime kennis en ervaring in het procederen. Zij procederen geregeld voor cliënten bij zowel de rechtbank als (in hoger beroep) bij het gerechtshof. Zodoende kunnen wij vooraf een goede inschatting maken van uw kansen en de zaak kansrijk voorleggen aan de rechter. Enkele voorbeelden van zaken die aan de deelgeschilrechter zijn voorgelegd:

Hebt u vragen over het deelgeschil? Is uw zaak, die bij een niet-advocaat of rechtsbijstandverzekeraar loopt, vastgelopen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!