Deelgeschil letselschade of overlijdensschade…?

Wanneer u letselschade hebt door de schuld van iemand anders, kunt u uw schade verhalen op (de verzekeraar van) uw wederpartij. Uiteraard proberen wij om voor u een minnelijke regeling te treffen met (de aansprakelijkheidsverzekeraar van) uw wederpartij. Vaak lukt dit, maar soms ook niet. Vooral als de (financiële) belangen groter worden, doordat uw schade groot is of bijvoorbeeld de looptijd van uw schade lang is, kunnen onoverbrugbare verschillen van inzicht ontstaan. Dan kan een deelgeschil uitkomst bieden.

Het deelgeschil…

schaderegelaarSinds 1 juli 2010 is de Wet Deelgeschillen van toepassing. Door deze wet is een nieuw soort rechtszaak ontstaan: ‘het deelgeschil‘. In een deelgeschil kan, wanneer de schaderegeling vastloopt op één of meerdere punten, dit deelgeschil worden voorgelegd aan de rechter.

De rechter geeft vervolgens een oordeel over dit punt/deze punten. Daarna kunnen partijen zelf weer verder onderhandelen. Het deelgeschil kan gaan om de aansprakelijkheid, kan zien op de vraag of het letsel door het ongeval komt, maar ook over de omvang van de schade of de omvang van het smartengeld.

… is een laagdrempelige…

Niet alleen is de deelgeschilprocedure laagdrempelig, hij is voor slachtoffers ook goedkoop. Bij een normale ‘procedure’ kost een rechtszaak u eigenlijk altijd geld. Zelfs als u de zaak wint. Weliswaar wordt de wederpartij dan in de proceskosten veroordeeld, maar daarbij wordt niet naar de echte kosten gekeken. Rechters hanteren een vaste staffel met een forfaitair bedrag, waaraan u als rechtzoekende altijd tekort komt.

Als uw wederpartij aansprakelijk is, moet die buiten rechte de redelijke advocaatkosten van het slachtoffer vergoeden. Omdat het deelgeschil een buitengerechtelijke procedure is, geldt die regel ook in het deelgeschil. Zelfs wanneer de rechter het verzoek van het slachtoffer in het deelgeschil afwijst. Daarbij worden de werkelijke kosten van het deelgeschil door de rechter begroot en toegewezen en niet zoals in andere procedures slechts een forfaitair bedrag. Bovendien kunt u niet in de advocaatkosten van de wederpartij worden veroordeeld. Zelfs niet als u het deelgeschil onverhoopt verliest.

… procedure bij de rechter

Het is bij een procedure wel van belang dat uw belangenbehartiger kennis heeft van het procesrecht en ruime ervaring heeft met procederen. Welke feiten moeten er in het verzoekschrift worden opgenomen? Welke verweren kunt u in het deelgeschil verwachten? Hoe weerlegt u de verweren van wederpartij? Is het misschien strategisch verstandig om eerst een voorlopig getuigenverhoor of voorlopig deskundigenbericht aan te vragen?

Onze advocaten hebben ruime kennis en ervaring in procederen, ook in deelgeschil. Zij procederen geregeld voor cliënten bij zowel de rechtbank als (in hoger beroep) bij het gerechtshof. Zodoende kunnen wij vooraf een goede inschatting maken van uw kansen en de zaak kansrijk voorleggen aan de rechter. Enkele voorbeelden van zaken die aan de deelgeschilrechter zijn voorgelegd:

… ook als uw zaak bij een andere belangenbehartiger in behandeling is

Is uw zaak in behandeling bij een andere belangenbehartiger, die geen advocaat is? Is uw zaak vastgelopen? Is een deelgeschil aangewezen?Wij werken ook geregeld samen met letselschadebureaus, waarbij wij voor u het deelgeschil voeren. Daarna sluiten we ons dossier. Vervolgens kan uw eigen belangenbehartiger de schaderegeling weer voortzetten.

Hebt u vragen over het deelgeschil? Bent u benieuwd of wij uw vastgelopen zaak weer vlot kunnen trekken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!