Letselschaderegeling; wat is dat…?

Het Westland is een bedrijvig gebied. Al die bevrijdigheid kan leiden tot letselschade. Als u door de schuld van een derde letselschade lijdt, dan kunt u uw wederpartij aansprakelijk stellen. De letselschaderegeling is echter complexe materie. Het is dan ook zaak dat u een ervaren belangenbehartiger in de arm neemt, die u kan helpen. Onderstaand geven wij globaal aan hoe de letselschaderegeling eruit ziet. De letselschaderegeling valt grofstoffelijk in drie delen uiteen.

Wie is er aansprakelijk?

In het eerste deel, al tijdens het intakegesprek (dat bij u thuis of op één van onze kantoren in het Westland plaatsvindt) moet bekeken worden of er iemand en zo ja, wie er aansprakelijk is voor de door u geleden en nog te lijden schade. Als ervaren letselschade advocaat kunnen wij u bij dit deel van de letselschaderegelingbijstaan. Niet alleen in der minne, maar zo nodig ook bij de rechter (bijvoorbeeld in een deelgeschil). Wij stellen uw wederpartij (of liever nog: diens verzekeraar) aansprakelijk voor de door u geleden en nog te lijden schade. Als de aansprakelijkheid eenmaal erkend is, dan breekt fase twee van de letselschaderegeling aan.

Uw herstel…

LetselschaderegelingIn deze tweede fase van de letselschaderegeling bent u druk doende met het herstellen van uw letsel. U doet dit met behulp van uw artsen, fysiotherapeut etc. In deze fase van de letselschaderegeling zorgen wij ervoor dat wij uw letsel, samen met onze ervaren medisch adviseur, in beeld brengen. Voorts zorgen wij ervoor dat wij de door u reeds geleden en in de nabije toekomst nog te lijden schade in kaart brengen en ter dekking van deze kosten een voorschot vragen bij uw wederpartij. Daarmee kunt u – ondanks het letsel – gewoon blijven voldoen aan al uw financiële verplichtingen.

Herstelt u volledig?

De tweede fase van de letselschaderegeling kan op twee manieren eindigen. De eerste manier is de ‘prettige’ variant. Dat is de variant waarbij u op enig moment geheel hersteld bent. Als dat het geval is, dan kan in de derde fase van de letselschaderegelingde totaal door u geleden schade, inclusief smartengeld, worden begroot. Vervolgens onderhandelen wij voor u met de (verzekeraar van) tegenpartij om een voor u acceptabele eindregeling te treffen. In het overgrote deel van de zaken bereiken wij voor onze cliënten een minnelijke regeling. In die gevallen is het niet nodig om een rechtszaak te starten, omdat uw letselschade geregeld is.

Of houdt u blijvend letsel?

De tweede variant is dat u blijvend letsel hebt. In dat geval zullen we moeten vaststellen wat de blijvende gevolgen zijn van hetgeen u overkomen is. Eerst op medisch terrein. Vervolgens bekijken wij wat de gevolgen hiervan zijn op uw dagelijkse leven. Ook in deze variant van de derde fase van de letselschaderegeling moet vervolgens de schade begroot worden. Anders dan in de eerste variant kan niet worden volstaan met het terugkijken welke schade u geleden hebt. In deze variant zullen we ook vooruit moeten kijken. Welke schade zult u in de toekomst lijden en tot wanneer. Vervolgens onderhandelen wij voor u met de (verzekeraar van) tegenpartij om een voor u acceptabele eindregeling te treffen. In het overgrote deel van de zaken lukt het ons om de zaak minnelijk, dus buiten de rechter om, te regelen. Lukt dat echter niet, dan kunnen wij uw belangen ook bij de rechter behartigen.

Raad en daad bij de letselschaderegeling

Gedurende de gehele letselschaderegeling staan wij u met raad en daad bij. Als ervaren letselschade advocaten, aan ons kantoor is de enige LSA letselschade advocaat in het Westland verbonden, kunnen wij u maximaal begeleiden in de letselschaderegeling.

Wilt u meer informatie? Kijk dan hier of neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek op één van onze kantoren in Westland of bij u thuis. Wij overtuigen u graag in een vrijblijvend gesprek dat de letselschaderegeling van uw zaak bij ons in goede handen is!