Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning kind

Geplaatst op 24 maart 2022

Begin vorig jaar schreef mr. J.S. Bijsterbosch een blog over het wetsvoorstel Erkenning en Gezag.

HUIDIGE WETGEVING

Op dit moment bestaat er een onderscheid met betrekking tot het gezag over kinderen geboren uit gehuwde ouders of ongehuwde ouders.

De ouders van een kind dat uit het huwelijk is geboren, zijn van rechtswege belast met het gezamenlijk gezag over het kind. Bij ongehuwde ouders is dit anders. In beginsel is enkel de moeder belast met Kinderalimentatiehet eenhoofdig gezag over het kind.

Op het moment dat de andere ouder het kind erkent, is die ouder niet automatisch belast met het gezamenlijk gezag over het kind. Die erkenning stelt enkel de erkenning van het juridisch ouderschap vast. De andere ouder dient een extra handeling te verrichten voor het verkrijgen van het gezamenlijk gezag. De ouder dient namelijk het gezamenlijk gezag aan te vragen met de toestemming van de moeder van het kind.

NIEUWE WETGEVING

De initiatiefnemers van het wetsvoorstel vinden de huidige bepalingen omtrent gezag niet langer passen bij de behoefte van de veranderde samenleving. In november 2016 is daarom een wetsvoorstel ingediend.

De wetswijziging dient ervoor te zorgen dat het gezamenlijk gezag automatisch ontstaat na de erkenning van het kind. Dit betekent dat ongehuwde ouders bij de erkenning van het kind automatisch het gezamenlijk gezag krijgen over het kind. Hiermee wordt het onderscheid met betrekking tot het gezag tussen kinderen uit gehuwde of ongehuwde ouders weggenomen en hoeven niet langer twee afzonderlijke handelingen te worden gedaan om het kind te erkennen en vervolgens gezag te krijgen.

In november 2020 is het voorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Recent, op 22 maart 2022, stemde ook de Eerste Kamer in met dit voorstel. Daarmee is het voorstel definitief aangenomen.

Vooralsnog is het nog niet bekend wanneer de wetswijzing in werking treedt. Bij Koninklijk Besluit wordt dit tijdstip nader bepaald. Wij zullen u op de hoogte houden over de precieze inwerktreding.