Gerechtshof wijst € 250.000 aan smartengeld toe

Geplaatst op 13 maart 2018

Op 8 maart 2018 is door het gerechtshof in Den Haag in een strafzaak, waarin door ons kantoor een slachtoffer werd bijgestaan, een record bedrag aan smartengeld toegewezen: € 250.000.

Waar ging het om in deze zaak?

Door een mishandeling op 11 november 2015 is het slachtoffer ernstig gewond geraakt. Hij verkeert in een continue staat van verlaagd bewustzijn. Dat betekent dat hij zich wel bewust is van hetgeen om hem heen gebeurd. Maar dat hij daarop in het geheel niet kan reageren. Uit een verklaring van een arts is gebleken dat voor deze situatie geen behandeling mogelijk is. Het slachtoffer zal altijd in deze vegatieve toestand blijven. Ernstiger letsel is nauwelijks denkbaar!

De procedure

Vrouwe justitiaNamens het slachtoffer is, door diens bewindvoerder, een vordering ingediend in de strafzaak. Omdat in een strafzaak de vordering benadeelde partij niet een onevenredige belasting mag zijn, is er voor gekozen om een de reeds verschenen zorgkosten te vorderen. Daarnaast is een substantieel bedrag aan smartengeld gevorderd: € 250.000.

De rechtbank oordeelde in eerste aanleg dat het inderdaad om zeer ernstig letsel ging. Vervolgens overwoog de rechtbank dat ernstig letsel tot een smartengeldvergoeding tussen de € 150.000 en € 200.000 zou moeten leiden. Uiteindelijk wees de rechtbank € 175.000 toe.

Verdachte ging in hoger beroep van dit vonnis. Ook bij het hof verweerde de verdachte zich tegen de vordering. Zo betoogde de verdachte onder meer dat nu het slachtoffer laag bewust is, hij geen recht heeft op smartengeld omdat hij dat bedrag dan niet zelf kan besteden.

De uitspraak van de rechter

Het gerechtshof overweegt in diens arrest:

“Ingevolge artikel 106 van boek 6 Burgerlijk Wetboek bestaat er recht op vergoeding van nadeel dat niet uit vermogensschade bestaat, indien de benadeelde partij lichamelijk letsel heeft opgelopen of op andere wijze in zijn persoon is aangetast.
Het gaat dus om vergoeding van geleden schade en niet om vergoeding van kosten ter leniging of beperking van die schade. Mitsdien faalt het betoog van de raadsman dat de vordering niet of niet geheel kan worden toegewezen indien zich het geval voordoet dat de lichamelijke en geestelijke toestand van de benadeelde partij niet toestaat dat er tot het gevorderde bedrag kosten voor hem worden gemaakt ter verzachting van het als gevolg van het bewezenverklaarde ontstane leed”.

En vervolgens:

“Het hof acht het evident dat de benadeelde partij, als rechtstreeks gevolg […] nadeel heeft geleden in de vorm van gederfde levensvreugde en is van oordeel dat de omvang van de vordering slechts een fractie vertegenwoordigt van die gederfde levensvreugde. Dat de vordering tot een bedrag van € 250.000 beperkt blijft, vindt zijn oorzaak in het voor toewijzing geldende criterium dat de vergoeding naar billijkheid moet worden vastgesteld. Gegeven de omstandigheden acht het hof de toewijzing tot een bedrag van € 250.000 billijk, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente over dit bedrag vanaf 11 november 2015 tot aan de dag der algehele voldoening.”

Waarom is deze uitspraak bijzonder?

Al langere tijd woedt er in Nederland een discussie over de omvang van het smartengeld. Weliswaar willen wij in Nederland geen Amerikaanse toestanden. Maar ook in vergelijking met andere Europese landen blijft het smartengeld in Nederland achter.

Smartengeld in het buitenland…

geld omhoogBij een verlamming van vier ledematen is in Duitsland € 619.000 toegewezen. In het Verenigd Koninkrijk is dat € 330.000. In Nederland bleef de teller, sinds het strafvonnis van de Rechtbank Gelderland van 11 november 2015, op € 200.000 steken. Ook de Rechtbank Rotterdam kwam in mei 2017 bij een gemiste diagnose, waardoor een reëele kans op herstel teniet was gegaan, niet verder dan € 200.000. Dat is wel een groot verschil ten opzichte van de ons omringende landen. En dat terwijl de samenleving in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk toch niet fundamenteel afwijkt van de Nederlandse samenleving.

Plafond naar € 250.000….

Met deze uitspraak van het Hof is het plafond, van in Nederland door de rechter toegewezen smartengeldbedragen, verhoogd van € 200.000 naar € 250.000. Dat is een grote stap in de goede richting! Feitelijk is het toegewezen bedrag zelfs nog hoger. Bovenop het toegewezen bedrag is ook de wettelijke rente vanaf 11 november 2015 toegewezen. Inclusief wettelijke rente is het toegewezen smartengeldbedrag per datum arrest € 261.781,74!

Minnelijke regelingen

Opmerking verdient dat in minnelijke regelingen, waaraan de rechter aldus niet te pas komt, al langer hogere bedragen worden afgesproken. Zo berichtte de vereniging Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade in november 2015 een bericht dat in een zaak tegen het UMC Utrecht, waarin eveneens een diagnose was gemist en een reëele kans op herstel verloren was gegaan, € 338.000 smartengeld vergoed werd.

Conclusie

Met dit arrest bevestigt het hof dat het niveau van het smartengeld in Nederland omhoog moest. Met een limiet van € 250.000 komen we langzaam in de richting van het maximum in het Verenigd Koninkrijk toegewezen bedrag. De vraag is nu niet alleen of met € 250.000 de bovengrens is bereikt maar ook of bij minder ernstig letsel het smartengeld nu ook verder omhoog gaat. Het plafond is immers in een paar jaar tijd met meer € 100.000 verhoogd!

Hebt u vragen over smartengeld? Neem dan contact op met één van onze letselschadeadvocaten!