Kinderalimentatie: exit Haagse lijn!

Geplaatst op 13 mei 2015

Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt op de eerste plaats gekeken wat het minderjarige kind voor diens verzorging nodig heeft. Op dit bedrag wordt het kindgebonden budget in mindering gebracht, omdat dit budget bedoeld is om in de behoefte van het kind te voorzien. Het benodigde bedrag min het kindgebonden budget is de behoefte van het kind. Sinds 1 januari 2015 hebben alleenstaande ouders recht op een aanvulling op het kindgebonden budget: de zogenoemde ‘alleenstaande ouderkop’.

Door de Expertgroep Alimentatienormen is geadviseerd om het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop in mindering te brengen op de behoefte van het kind bij de berekening van de alimentatie. De rechtbank Den Haag week tot op heden af van de aanbevelingen van de Expertgroep. De rechtbank Den Haag achtte het in strijd met de doelstelling van de wet om de alleenstaande ouderkop in mindering te brengen op de behoefte van een kind. Dit werd wel de ‘Haagse lijn’ genoemd.

Uit een beschikking van 22 mei 2015 blijkt dat de Rechtbank Den Haag zich voortaan, in beginsel, zal voegen naar de genoemde aanbevelingen. Gelet op het feit dat de expertgroep recent de aanbeveling in een vergadering heeft bevestigd en er binnen afzienbare tijd zogenaamde prejudiciële vragen zullen worden gesteld aan de Hoge Raad over de toepassing van de alleenstaande ouderkop bij het bepalen van de kinderalimentatie, heeft de Haagse rechtbank geoordeeld dat het in het kader van de rechtseenheid niet opportuun is om in zijn algemeenheid nog langer af te wijken van de aanbeveling. Dat kan, zo overweegt de rechtbank, nog wel gebeuren indien de bijzondere omstandigheden van een zaak daartoe aanleiding geven. Daarmee komt de rechtbank terug op de door haar geformuleerde ‘Haagse lijn’.

Uit de hiervoor genoemde beschikking blijkt wat de gevolgen zijn van deze verandering. In het concrete geval waarin mr. J.A.J. Hendriks voor de aangesproken cliënt optrad, stelde de rechtbank de behoefte van het kind vast op € 301,00 per maand. Het kind verbleef bij de moeder, die maandelijks € 340,00 ontving aan kindgeboden budget (inclusief alleenstaande ouderkop). Omdat het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop meer was dan het kind nodig had, was er geen behoefte en hoefde de vader geen kinderalimentatie te betalen.

De beleidswijziging van de rechtbank kan grote gevolgen hebben voor ouders die kinderalimentatie betalen voor een kind dat door een alleenstaande ex-partner wordt verzorgd. De bijdrage zou wel eens flink omlaag kunnen gaan of zelfs, zoals in het hiervoor besproken geval, nihil kunnen worden.

Heeft u vragen over kinderalimentatie of wilt u weten of ook u minder alimentatie kunt gaan betalen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!