Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op de schop?!

Op dit moment is de Wet Werk en Zekerheid aanhangig bij de Eerste Kamer. Indien deze wet door de Eerste Kamer wordt aangenomen, verandert er per 1 juli 2014 het nodige voor de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Alhoewel het vooralsnog 'slechts' om een wetsvoorstel gaat, informeren wij u reeds nu zodat u op de inwerkingtreding daarvan kunt voorsorteren. Indien de wet wordt aangenomen gelden vanaf 1 juli 2014 de volgende uitgangspunten:

 • Bij arbeidsovereenkomsten van maximaal zes maanden mag geen proeftijd meer worden afgesproken.
  Een eventueel overeengekomen proeftijd is nietig.

 • Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is het in principe niet toegestaan om een concurrentiebeding op te leggen aan de werknemer.
  Ook een relatiebeding is een concurrentiebeding.  
  Er geldt alleen een uitzondering wanneer een werkgever gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst aangeeft welke zwaarwichtige bedrijfsbelangen een concurrentiebeding vereisen. Deze belangen kunnen door de rechter worden getoetst.
  Zonder deze motivering is het beding nietig. 

 • Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die zes maanden of langer duurt, moet de werkgever ten minste een maand vóór het einde van de overeenkomst de werknemer schriftelijk mededelen wat hij na afloop van de overeenkomst doet: een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbieden (en zo ja, onder welke voorwaarden) of de lopende overeenkomst van rechtswege laten eindigen. Deze verplichting wordt de 'aanzegtermijn' genoemd.
  Doet de werkgever de mededeling niet (tijdig)? Voor iedere dag dat hij te laat is, is hij een boete verschuldigd gelijk aan het salaris per dag, tot maximaal één maandsalaris.
  Deze verplichting voor de werkgever geldt niet indien de arbeidsovereenkomst niet op een bepaalde datum afloopt, maar bijvoorbeeld aan het einde van een project of bij ziektevervanging. 

 • Het wetsvoorstel voorziet ook in wijzigingen in de ketenbepalingen. De eerste wijziging is dat opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bij elkaar opgeteld niet langer dan 24 maanden mogen duren (dit was 36 maanden!). De tweede wijziging is dat om de keten van opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te doorbreken, een werknemer ten minste zes maanden uit dienst moet zijn geweest (dit was drie maanden), hiervan mag niet meer bij CAO worden afgeweken. Door een amendement dat door de Tweede Kamer is aangenomen gelden deze wijzigingen echter pas met ingang van 1 juli 2015.

Menig werkgever heeft vaste sjablonen voor arbeidsovereenkomsten. Gelet op het grote aantal wijzigingen is dit hét moment om uw standaard arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd door te laten lichten door één van onze gespecialiseerde advocaten. Zoals uit het voorgaande blijkt kunnen de gevolgen, wanneer uw arbeidsovereenkomsten niet voldoen aan de regels, groot zijn. U kunt onbedoeld de bescherming van een concurrentiebeding verliezen en/of een boete krijgen omdat u niet tijdig aan uw aanzegplicht hebt voldaan.

Update 10 juni 2014: Het wetsvoorstel is door de Eerste Kamer aangenomen. De inwerkingtreding van de hiervoor genoemde wijzigingen is door minister, op verzoek van de Eerste Kamer, opgeschoven naar 1 januari 2015.

Hebt u vragen? Of wilt u uw standaard arbeidsovereenkomst laten controleren? Neemt u dan contact met ons op!

Terug naar het nieuws overzicht