Verlenging en aanpassing steunpakket NOW 2.0

Geplaatst op 28 mei 2020

Op 20 mei jl. is de verlenging van de NOW 2.0-regeling door de overheid bekend gemaakt. Niet alleen is de regeling met drie (inmiddels: vier) maanden verlengd, ook is de NOW-regeling aangepast. Onder de NOW 2.0 kunnen bedrijven die meer dan 20% omzetverlies lijden een beroep doen op de NOW. De overheid vergoedt aan de hand van de grootte van het omzetverlies maximaal 90% van de loonkosten. Vanaf 6 juli 2020 kan een ondernemer die tenminste 20% omzetverlies verwacht bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden juni, juli en augustus.

De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de vorige NOW-regeling zijn de volgende:

now 2.0

(c) Shutterstock

Vervallen ontslagboete

De meest in het oog springende wijziging ten opzichte van de eerste NOW-regeling is dat de zogenaamde ontslagboete vervalt. De correctie op de tegemoetkoming bij ontslag blijft wel bestaan, maar de extra verlaging van de tegemoetkoming van 50% vervalt. Bij de nieuwe NOW-aanvraag moeten bedrijven wel verklaren dat zij overleggen met de vakbonden indien zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Uiteraard blijft de gewone wettelijke bescherming bij ontslag gelden.

Seizoensbedrijven

In de eerste NOW geldt januari als referentiemaand om de hoogte van de loonsom waarvoor een tegemoetkoming kan worden verkregen, te bepalen. Ondernemers voor wie de NOW-regeling niet werkte, zoals seizoensbedrijven (bijvoorbeeld strandtenten) kunnen alsnog met terugwerkende kracht een tegemoetkoming aanvragen. De loonsom van de maand maart in plaats van de maand januari is dan leidend voor het bedrag aan tegemoetkoming indien de loonsom in de maanden maart, april en mei hoger is dan drie maanden loonsom van januari. Dit geldt ook voor bedrijven die al een tegemoetkoming op grond van de eerste NOW-regeling hadden aangevraagd, maar in de maanden maart, april en mei een hogere loonsom hadden. Het UWV past  de wijziging  automatisch toe.

Aanvragers 0-loonsom

Aanvragers met een 0-loonsom in januari of geen loonsom in januari 2020 en november 2019 die in maart tot en met mei 2020 wel een loonsom hebben komen door voornoemde wijziging mogelijk alsnog in aanmerking komen voor de NOW 2.0. Het UWV benadert in voorkomende gevallen bedrijven die eerder een afwijzende beschikking ontvingen.

Overgang van onderneming

Bedrijven die net zijn overgenomen kunnen niet altijd (voldoende) gebruik maken van de NOW. Indien een onderneming een andere onderneming of een deel daarvan heeft overgenomen, kan sprake zijn van een niet-representatieve omzet-of loonsombepaling. Voor een aantal bedrijven kan dat worden opgelost door in situaties van overgang van onderneming die plaatsvonden in de periode van 2019 tot 1 februari 2020 de regeling van startende ondernemingen toe te passen.

Dertiende maand

De dertiende maand is uit de loonsom gefilterd. Omdat veel bedrijven in januari de dertiende maand uitbetalen, bleek de loonsom in januari niet representatief. In theorie zou dit kunnen leiden tot een te hoge tegemoetkoming die uiteindelijk terugbetaald moet worden.

Scholing

Werkgevers die een beroep doen op het NOW 2.0-pakket, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Op deze wijze kunnen werknemers zich aanpassen aan de nieuwe economische werkelijkheid. Werkgevers moeten bij de aanvraag NOW 2.0 hierover een verklaring afleggen.

Opslag

In de NOW-regeling van het tweede noodpakket wordt de vaste forfaitaire opslag voor onder andere vakantiegeld, pensioenpremie en overige werkgeverslasten verhoogd van 30% naar 40%. Vanuit de NOW wordt op deze manier ook een bijdrage geleverd aan andere kosten dan de loonkosten.

Geen winstuitkering

Bedrijven die gebruik maken van een verlenging van de NOW-maatregel mogen over 2020 geen  winstuitkering aan aandeelhouders doen. Bonussen aan bestuur en directie zijn niet toegestaan. Het inkopen van eigen aandelen is eveneens niet toegestaan. Reguliere bonussen aan werknemers zijn wel geoorloofd als deze horen bij de gewone beloningssystematiek.

Verlenging aanvraagtijdvak

Omdat in de nieuwe regeling geldt dat het mogelijk is om voor de berekening van de loonsom ook te kijken naar de maanden maart, april en mei en omdat bij overgang van onderneming de omzet op een afwijkende manier bepaald kan worden wordt het aanvraagtijdvak van 31 mei verlengd tot 5 juni aanstaande. Op deze wijze komen werkgevers mogelijk alsnog in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

Coronavirus

© Pete Linforth via Pixabay

Gevolgen NOW 2.0

Hoewel het de bedoeling van de overheid is de werkgelegenheid te behouden, is het mede vanwege het vervallen van de ontslagboete de verwachting dat veel werknemers de komende maanden hun baan gaan verliezen. Indien uw werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV indient of uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbiedt, verdient het aanbeveling u goed te laten adviseren. Wij staan uiteraard voor u klaar.

Bent u werkgever en wilt u advies over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met uw werknemer dan zijn wij natuurlijk bereid u van advies te voorzien. Of wordt u als werknemer geconfronteerd met (dreigend) ontslag, neem ook dan tijdig contact met ons op.

Naschrift:

Op 28 mei 2019 is bekend geworden dat een lagere ontslagboete blijft bestaan bij massaontslagen. Dat geldt alleen indien er geen akkoord met de vakbonden is. Ook verlengt de overheid het hele steunpakket van drie naar vier maanden.