Klachtenregeling

Het team van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten stelt alles in het werk om de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk te behartigen. Toch komt het soms voor dat een cliënt niet tevreden is. In dat geval kunt u een klacht indienen bij de maatschap van ons kantoor.

Ieder klacht wordt afgehandeld conform onderstaande klachtenregeling:

1. Begripsomschrijving klachtenregeling

2. De klacht

2.1. Klager dient de klacht schriftelijk en ondertekend in bij de maatschap van VBS.

2.2. Indien klager de klacht niet centraal meldt, maar aan de betreffende advocaat, dan zal deze advocaat de klacht terstond ter kennis brengen van de maatschap van VBS.

2.3. De klacht bevat tenminste:

3. Ontvankelijkheid van de klacht

3.1. De maatschap van VBS kan besluiten een schriftelijke klacht niet in behandeling te nemen indien de klacht niet voldoet aan de hierboven gestelde eisen, mits klager in de gelegenheid is gesteld de klacht binnen een week na berichtgeving van de onvolkomenheden aan te vullen.

3.2. De klacht zal niet in behandeling worden genomen indien zij betrekking heeft op een gedraging:

3.3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht, schriftelijk in kennis gesteld.

4. De ontvangstbevestiging

4.1. De maatschap van VBS bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk en binnen acht werkdagen.

4.2. Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:

5. De behandeling van de klacht

5.1. De behandeling van de klacht vindt plaats door de maatschap van VBS dan wel een door de maatschap van VBS aan te wijzen (onafhankelijke) klachtenbemiddelaar, conform deze klachtenregeling.

5.2. De maatschap van VBS dan wel een nader aan te wijzen klachtenbemiddelaar bespreekt zo spoedig mogelijk de betreffende klacht met de advocaat op wiens gedrag de klacht betrekking heeft.

6. Horen van klager

6.1. De maatschap van VBS dan wel een nader aan te wijzen klachtenbemiddelaar bepaalt of klager in de gelegenheid wordt gesteld te worden gehoord.

6.2. Indien klager daarvan geen gebruik wenst te maken, zal van het horen van klager worden afgezien.

6.3. Van het horen wordt een verslag gemaakt waarvan aan klager op diens verzoek een afschrift wordt toegezonden.

7. Einde van de klachtprocedure

7.1. De maatschap van VBS dan wel een nader aan te wijzen klachtenbemiddelaar stelt klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen c.q. conclusies van het onderzoek naar de klacht.

7.2. Tegen een beslissing inzake de behandeling van een klacht kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

7.3. Ook indien en zodra VBS naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, eindigt de klachtenprocedure.

8. Klachtregistratie en -evaluatie

8.1. De maatschap zorgt voor registratie van de ingediende klachten. Eenmaal per jaar wordt de klachtenregeling en de klachtgegevens tijdens een maatschapsvergadering besproken ter voorkoming van nieuwe klachten alsmede, voor zoveel nodig, ter verbetering van de interne kantoorkwaliteit.

Klachtenregeling VBS Advocaten