Onze tarieven

Op deze pagina treft u meer informatie aan over onze tarieven. Wij werken op basis van een overeengekomen uurtarief, op basis van een toevoeging en in opdracht van de meeste rechtsbijstandverzekeraars. In letsel- en overlijdenszaken is in bepaalde gevallen een ‘no cure, no pay’-afspraak mogelijk. Hieronder treft u meer informatie aan over de diverse mogelijkheden.

Uurtarief

Wij werken in beginsel op basis van een overeengekomen uurtarief. Dit uurtarief kan afhankelijk zijn van de kennis en ervaring van uw advocaat, het belang van uw zaak en de eventuele spoedeisendheid van uw zaak. Bij ons eerste contact maken wij duidelijk afspraken over het overeengekomen uurtarief. Uiteraard bevestigen wij u deze afspraak over ons tarief schriftelijk. Dan kan daarover later geen misverstand bestaan.

Tijdens het eerste gesprek maken wij een inschatting van de kosten die uit uw zaak voortvloeien. Ook gedurende de verdere behandeling houden wij in de gaten dat de kosten niet uit de pas gaan lopen met het belang en het te verwachten rendement van onze werkzaamheden. Wanneer wij menen dat die kosten uit de hand (dreigen te gaan) lopen, zullen wij u daarop wijzen. U ontvangt, in beginsel, maandelijks een gespecificeerde declaratie, waardoor u precies weet wat wij wanneer voor u hebben gedaan. Zo komt u achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan.

Wij vinden het belangrijk dat onze declaraties worden voldaan. Wij vinden het echter nog belangrijker dat de cliënt tevreden is. Ook nadat onze declaratie is voldaan. Wij toetsen daarom iedere declaratie vooraf. Daarbij kijken wij of de geschreven uren redelijk zijn. Vinden wij dat dit niet het geval is? Dan boeken wij tijd af. Daar doen wij niet kinderachtig over.

Hoe zorgvuldig wij ook de declaratie opstellen, er kunnen altijd redenen zijn voor u om vragen te hebben over de declaratie of het niet eens te zijn met een declaratie c.q. een tarief. Wij stellen het op prijs wanneer u die vragen stelt en/of kritiek uit. Alleen wanneer ook dit soort zaken open besproken worden, is een goede samenwerking tussen cliënt en advocaat mogelijk.

Rechtsbijstandverzekering

Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Mogelijk dekt die verzekering dan de advocaatkosten. Informeer hiernaar bij uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Vrije advocaatkeuze

Wordt u bijgestaan door uw rechtsbijstandverzekeraar en moet er een procedure worden gestart? Dan heeft u op grond van de wet recht op vrije advocaatkeuze. Art. 4:67, eerste lid, Wet op het financieel toezicht bepaalt, voor zover hier relevant:

Een rechtsbijstandverzekeraar draagt er zorg voor dat in de overeenkomst inzake de rechtsbijstandsdekking uitdrukkelijk wordt bepaald dat het de verzekerde vrij staat een advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige te kiezen:
a. om zijn belangen in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen; of
b. indien zich een belangenconflict voordoet.

Vanaf 2013 heeft het Europese Hof een aantal arresten gewezen, waarin deze verplichting verder is uitgewerkt. Zo bepaalde het Hof in het arrest Sneller/DAS dat deze keuzevrijheid ook geldt wanneer er geen verplichting is om een advocaat in te huren (zoals bij zaken bij de sector kanton). In het arrest Massar/Das oordeelde het Hof dat ook UWV-procedures vallen onder een ‘gerechtelijke of administratieve procedure. In al die gevallen kan en mag u voor de vertrouwde advocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten kiezen. Zelfs wanneer uw verzekeraar de zaak graag zelf zou behandelen. Desgewenst kunnen wij u hierover nader informeren.

Afspraken met uw verzekeraar

Heeft uw rechtsbijstandverzekeraar aangegeven dat u een eigen advocaat mag kiezen? Dan kunt u de naam van ons kantoor doorgeven. Uw rechtsbijstandverzekeraar zal vervolgens contact met ons opnemen om afspraken te maken over onder meer het tarief. De ervaring leert dat wij er met de meeste rechtsbijstandsverzekeraar goede afspraken kunnen maken. Daarna gaan wij voor u aan de slag. Wij brengen de kosten van onze bijstand dan in rekening bij uw rechtsbijstandverzekeraar. Hebt u een beperkt budget? Dan houden wij dit uiteraard voor u in de gaten. Komt de bodem van uw budget in zicht, dan informeren wij u daarover uiteraard tijdig.

Gefinancierde rechtsbijstand / pro Deo

Bent u niet verzekerd? Kunt u zelf de bijstand van een advocaat niet betalen? Ook dan hebt u naar onze mening recht op goede rechtsbijstand. Daarom werken wij ook op basis van een toevoeging (pro Deo). Dat is door de overheid gefinancierde rechtshulp.

Aan de gefinancierde rechtshulp stelt de overheid uiteraard voorwaarden. Zo wordt gekeken of u, afhankelijk van uw gezinssamenstelling, niet meer verdiende dan toegestaan om voor een toevoeging in aanmerking te komen. Ook wordt door de Raad voor Rechtsbijstand gekeken of u daarvoor niet te veel vermogen had. Daarbij kijkt de Raad niet naar uw inkomen in het lopende jaar, maar in het peiljaar. Dat peiljaar is twee jaar geleden. Verdiende u toen teveel, maar bent u (veel) minder gaan verdienen? Dan is het mogelijk om een peiljaarverlegging aan te vragen. In dat geval kijkt de Raad niet naar uw inkomen en vermogen in het peiljaar, maar naar uw huidige financiële situatie. In de meeste gevallen hebt u een eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen. De eigen bijdrage wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand.

Meent u dat u voor een toevoeging in aanmerking komt, dan kunnen wij namens u een aanvraag daartoe indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Ons kantoor heeft een zogenoemd ‘high trust’-relatie met de Raad. Daardoor verloopt onze communicatie met de Raad zeer soepel. Daardoor weet u snel waar u aan toe bent. Binnen enkele dagen na het indienen van de aanvraag is duidelijk of u voor een toevoeging in aanmerking komt. Voor meer informatie kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.

Tarieven: High Trust Raad voor Rechtsbijstand

 

 

 

 

No cure, no pay

Het is advocaten in Nederland niet toegestaan om te werken op basis van ‘no cure, no pay’. Dit volgt uit de gedragsregels die voor advocaten geldt. Sinds 1 januari 2014 mogen advocaten, alleen in letsel- en overlijdenszaken onder bepaalde voorwaarden een resultaatafhankelijke prijsafspraak maken. Zo moet het gaan om een (rechts)strijd over de aansprakelijkheid, over het causaal verband of over de aanwezigheid van schade bij de cliënt.

Bij een zuivere ‘no cure no pay’-afspraak wordt vooraf overeengekomen dat de advocaatkosten worden gefixeerd op een vast percentage van de opbrengst. Dat is nog steeds niet toegestaan. In het kader van de proef, die loopt tot 1 januari 2024, komen partijen overeen dat de cliënt, als er geen resultaat is, geen honorarium verschuldigd is. Is er wel een opbrengst, dan geldt dat de advocaat een vooraf overeengekomen uurtarief in rekening mag brengen. Dit tarief is maximaal 150% (of 200%) van diens normale tarief. Vervolgens zit er ook een grens aan de totale kosten. Die mogen namelijk niet meer bedragen dan 25% (of 35% als de advocaat ook externe kosten voorfinanciert) van de opbrengst van de zaak voor de cliënt.

We informeren u graag persoonlijk of een resultaatafhankelijke urenbeloning bij u tot de mogelijkheden behoort. Neem daarvoor geheel vrijblijvend contact met ons op.