Onze tarieven

Op deze pagina treft u meer informatie aan over onze tarieven. Wij werken op basis van een overeengekomen uurtarief, op basis van een toevoeging. En in opdracht van de meeste rechtsbijstandverzekeraars. In letsel- en overlijdenszaken is in bepaalde gevallen een no cure no pay afspraak mogelijk. Hieronder treft u meer informatie aan over de diverse mogelijkheden.

Uurtarief

Wij werken in beginsel op basis van een overeengekomen uurtarief. Dit uurtarief kan afhankelijk zijn van de kennis en ervaring van uw advocaat, het belang van uw zaak en de eventuele spoedeisendheid van uw zaak. Bij uw eerste bezoek aan ons kantoor maken wij duidelijk afspraken over het overeengekomen uurtarief. Uiteraard bevestigen wij u deze afspraak schriftelijk.

Tijdens het eerste gesprek maken wij een inschatting van de kosten die uit uw zaak voortvloeien. Ook gedurende de verdere behandeling houden wij in de gaten dat de kosten niet uit de pas gaan lopen met het belang en het te verwachten rendement van onze werkzaamheden.Wanneer wij menen dat die kosten uit de hand (dreigen te gaan) lopen, zullen wij u daarop wijzen. U ontvangt, in beginsel, maandelijks een gespecificeerde declaratie, waardoor u precies weet wat wij wanneer voor u hebben gedaan. Zo komt u achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan.

Wij vinden het belangrijk dat onze declaraties worden voldaan, maar nog belangrijker vinden wij het dat de cliënt tevreden is. Ook nadat onze declaratie is voldaan. Wij toetsen om die reden iedere declaratie vooraf. Daarbij kijken wij of de geschreven uren redelijk zijn. Als dat niet het geval is, wordt er tijd afgeboekt. Wij doen daar niet kinderachtig over.

Hoe zorgvuldig wij ook de declaratie opstellen, er kunnen altijd redenen zijn voor u om vragen te hebben over de declaratie of het niet eens te zijn met een declaratie. Wij stellen het op prijs wanneer u die vragen stelt en/of kritiek uit. Alleen wanneer ook dit soort zaken open besproken kunnen worden is een goede samenwerking tussen cliënt en advocaat mogelijk.

Rechtsbijstandverzekering

Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Mogelijk dekt die verzekering dan de kosten. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar.

Wordt u bijgestaan door uw rechtsbijstandverzekeraar en moet er een procedure worden gestart? Dan heeft u op grond van de wet recht op vrije advocaatkeuze. Art. 4:67, eerste lid, Wet op het financieel toezicht bepaalt, voor zover hier relevant:

Een rechtsbijstandverzekeraar draagt er zorg voor dat in de overeenkomst inzake de rechtsbijstanddekking uitdrukkelijk wordt bepaald dat het de verzekerde vrij staat een advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige te kiezen:
a. om zijn belangen in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen; of
b. indien zich een belangenconflict voordoet.

Vanaf 2013 heeft het Europese Hof een aantal arresten gewezen, waarin deze verplichting verder is uitgewerkt. Zo bepaalde het Hof in het arrest DAS/ Sneller dat deze keuzevrijheid ook geldt wanneer er geen verplichting is om een advocaat in te huren (zoals bij zaken bij de sector kanton). In het arrest Massar/ Das oordeelde het Hof dat ook UWV-procedures vallen onder een ‘gerechtelijke of administratieve procedure.

In al die gevallen kan en mag u voor de vertrouwde advocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten kiezen, ook wanneer uw verzekeraar de zaak graag zelf zou behandelen. Desgewenst kunnen wij u hierover nader informeren. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op.

Toevoeging / pro deo

Maar ook als u niet verzekerd bent en onvoldoende middelen heeft om een advocaat te betalen, heeft u naar onze mening recht op goede rechtsbijstand. Daarom werken wij ook op basis van toevoeging (pro deo).

Om voor een toevoeging in aanmerking te komen kunnen wij namens u een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze raad bepaalt aan de hand van uw inkomen en vermogen of u voor een toevoeging in aanmerking komt.

In de meeste gevallen moet u wel een eigen bijdrage betalen. Voor meer informatie kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor. Omdat ons kantoor een zogenoemd ‘high trust’-kantoor is verloopt onze communicatie met de Raad zeer soepel, waardoor u snel weet waar u aan toe bent.

Tarieven: VBS heeft een High Trust relatie met de Raad voor Rechtsbijstand

No cure, no pay

Het is advocaten niet toegestaan om te werken op basis van ‘no cure no pay’. Alleen in letsel- en overlijdensschadezaken mag Vogelaar Bosch Spijer Advocaten onder bepaalde voorwaarden op basis van ‘no cure, no pay’ werken. Maar alleen als dat in uw voordeel is. We informeren u graag persoonlijk of dit bij u tot de mogelijkheden behoort. Neem gerust contact met ons op.