Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten zijn de algemene voorwaarden van ons kantoor van toepassing.  Onderstaand treft u deze algemene voorwaarden aan:

1. Vogelaar Bosch Spijer Advocaten is een maatschap die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin. Bij de uitoefening van de opdrachten van haar opdrachtgever laat Vogelaar Bosch Spijer Advocaten zich bijstaan door personen die door haar worden ingeschakeld. Alle opdrachten van opdrachtgevers beschouwt Vogelaar Bosch Spijer Advocaten als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten

2. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Anderen dan de opdrachtgever mogen niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen daaraan geen rechten ontlenen, tenzij dat door Vogelaar Bosch Spijer Advocaten uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard

3. Alle opdrachten zullen worden uitgevoerd op uurbasis tegen de gebruikelijke uurtarieven van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Dit uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. Separaat worden in rekening gebracht de voor de opdrachtgever betaalde kosten. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn voor facturen is 14 dagen na dagtekening van de factuur. Bij gebreke van tijdige betaling is Vogelaar Bosch Spijer Advocaten zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

4. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

5. Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden waarop een factuur betrekking heeft, dienen binnen dertig dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur schriftelijk aan Vogelaar Bosch Spijer Advocaten kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.

6. Vogelaar Bosch Spijer Advocaten kent een klachtenregeling, die op eerste verzoek kosteloos aan de opdrachtgever wordt toegezonden.

7. Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Vogelaar Bosch Spijer Advocaten ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard. Vogelaar Bosch Spijer Advocaten zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, deurwaarders, deskundigen, (medisch) adviseurs of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vogelaar Bosch Spijer Advocaten is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

8. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Vogelaar Bosch Spijer Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Vogelaar Bosch Spijer Advocaten in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Vogelaar Bosch Spijer Advocaten aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Vogelaar Bosch Spijer Advocaten afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Vogelaar Bosch Spijer Advocaten in verband met die verzekering draagt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten jegens opdrachtgevers beperkt tot het door de maatschap in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van EUR 15.000, en jegens derden beperkt tot EUR 2.000.

9. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Vogelaar Bosch Spijer Advocaten gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij dezen, dat alle haar gegeven opdrachten van opdrachtgevers de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden.

10. Indien de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan Vogelaar Bosch Spijer Advocaten verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door Vogelaar Bosch Spijer Advocaten aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Vogelaar Bosch Spijer Advocaten niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon onverhoopt mochten worden gemaakt

11. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Vogelaar Bosch Spijer Advocaten binnen twaalf maanden nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert. De opdrachtgever is gehouden Vogelaar Bosch Spijer Advocaten te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Vogelaar Bosch Spijer Advocaten te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

12. Op de rechtsverhouding tussen Vogelaar Bosch Spijer Advocaten en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Vogelaar Bosch Spijer Advocaten en een opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.

13. Niet alleen Vogelaar Bosch Spijer Advocaten, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten hebben verlaten. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.

14. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.