Wie is verantwoordelijk voor aanvullen re-integratieverslag WIA?

Geplaatst op 27 maart 2024 door mr. E. (Elkan) Spijer

De werkgever is gehouden om gedurende een periode van 104 weken het loon van de zieke werknemer door te betalen. In een aantal situaties kan deze periode worden verlengd. Is dit ook het geval wanneer de WIA-aanvraag onvolledig was omdat niet alle voorgeschreven stukken aanwezig waren in het re-integratieverslag? Wie draagt daar de verantwoordelijkheid voor? Daarover laat de kantonrechter Haarlem zich uit in een uitspraak van 29 februari 2024.

Feiten

Op 1 mei 2019 is de werknemer in dienst getreden bij de werkgever. Vanaf 11 augustus 2021 is de werknemer ziek. Op 31 mei 2023, zeven dagen te laat, heeft de werknemer een WIA-uitkering aangevraagd. Daarom heeft UWV de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever verlengd tot 16 augustus 2023.

Ook heeft UWV de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever verlengd met een jaar tot 14 augustus 2024 omdat het re-integratieverslag niet volledig was en desgevraagd niet tijdig was aangevuld.

Naar aanleiding hiervan verzocht de werknemer de werkgever het loon door te betalen. Dit weigerde de werkgever omdat zij meende dat de werknemer deze stukken (tijdig) aan UWV moest sturen.

Vordering werknemer en verweer werkgever

De werknemer vordert bij de rechter dat hij de werkgever veroordeelt het loon door te betalen tot het dienstverband eindigt.  Er is volgens de werknemer geen grond voor een loonstop. De werknemer verwijst in dat verband naar de beslissing van UWV. Ook stelt de werknemer dat de werkgever de loonstop tijdig moest aankondigen.

De werkgever stelt met de werknemer te hebben afgesproken dat de werknemer de aanvullende stukken aan UWV zou sturen. Bovendien wijst de werkgever naar de website van UWV. Daarop staat dat de werknemer verantwoordelijk is voor het opsturen van de WIA documenten.

Wat oordeelt de rechter?

De rechter stelt vast dat uit de wet volgt dat de werknemer in beginsel recht heeft op doorbetaling van salaris als de WIA-aanvraag te laat is ingediend. Dat kans anders liggen als de werknemer geen goede reden had voor de late aanvraag. Echter, ook dan moet de werkgever tijdig laten weten dat hij het loon stopzet. In dit geval was van zo’n tijdige aanzegging geen sprake.  De werkgever moet het loon dan ook doorbetalen over de verlengde periode tot 16 augustus 2023.

Ten aanzien van de loonstop vanaf 16 augustus 2023 oordeelt de rechter dat de werkgever verantwoordelijk is voor het tijdig aanvullen van het re-integratieverslag.  De wet biedt de werkgever geen mogelijkheid om het loon van de werknemer vanwege die reden stop te zetten. De rechter verwijst in dat verband bovendien naar de ‘Beleidsregels beoordelingskader poortwachter’ waaruit dit volgt. Daarbij verzocht UWV de werkgever meermalen schriftelijk om de stukken aan te vullen.

Dat werkgever en werknemer de afspraak hadden dat de werknemer de stukken aan UWV zou toesturen doet hieraan niet af, aldus de rechter. De wet biedt nu eenmaal geen mogelijkheid voor stopzetting van het loon wanneer de werknemer zo’n afspraak niet nakomt. Ook niet wanneer de website van UWV tot verwarring leidt. Bovendien kon de werkgever de stukken zelf toesturen of dit haar arbodienst vragen. Daartoe bestond ook aanleiding gelet op de mentale gesteldheid van de werknemer, zo oordeelt de rechter.

Conclusie

Een werkgever dient tegen het einde van de wachttijd van 104 weken alert te zijn. Het is zaak de werknemer te begeleiden bij de WIA-aanvraag.

De werkgever doet er goed aan de werknemer te attenderen op het tijdig aanvragen van de WIA-uitkering. Wanneer de aanvraag desondanks niet tijdig gebeurt, dient de werkgever tijdig te laten weten dat sprake is van stopzetting van het loon over de periode van de vertraging.

Verder is de werkgever verantwoordelijk voor het tijdig toesturen en desgevraagd tijdig aanvullen van het re-integratieverslag aan UWV. Deze verantwoordelijkheid kan niet worden verlegd naar de werknemer.  Zeker niet in het geval sprake is van mentale problemen bij de werknemer. Wanneer de gevraagde stukken niet door de werknemer worden opgestuurd, dan kan de werkgever daar zelf voor zorg dragen. Een loonstop is dan in ieder geval niet op zijn plaats, zo blijkt uit de uitspraak.

Wordt u als werknemer geconfronteerd met een loonstop? Of vraagt u zich als werkgever af in hoeverre een loonstop (toch) op zijn plaats is? Neem dan gerust contact op met de arbeidsrechtspecialisten van VBS Advocaten.

Gepubliceerd op 27 maart 2024 door: mr. E. (Elkan) Spijer