Rechter geeft kind (12 jaar) toestemming zich te laten vaccineren

Geplaatst op 2 oktober 2021 door mr. J. (Jorika) Todorov

In Nederland krijgen kinderen (onder de 18 jaar) ook een uitnodiging voor een vaccinatie tegen corona. Kinderen van zestien en zeventien jaar mogen hierbij zelf beslissen of zij zich laten vaccineren (op grond van art. 7:450 BW). De kinderen tussen de twaalf en zestien jaar dienen de beslissing of zij zich laten vaccineren samen met de ouders en/of verzorgers te nemen. Hoe zit het als de ouders en/of verzorgers het niet met elkaar eens zijn over het vaccineren? Recent heeft de Rechtbank Noord -Nederland een antwoord gegeven op deze vraag.

Waar ging het om in deze zaak?

De procedure is ingeleid met een verzoek van de minderjarige. De minderjarige is uit het huwelijk van de vader en de moeder geboren in 2009. De minderjarige heeft de rechter vervangende toestemming gevraagd om zich te laten vaccineren tegen corona. De ouders van de minderjarige zijn het niet met elkaar eens over de vaccinatie.

Ten tijde van de procedure is de minderjarige 12 jaar oud. De minderjarige zit in de eerste klas van de middelbare school. De verstandhouding tussen de ouders van de minderjarige is verstoord. De ouders kunnen niet goed met elkaar communiceren als het gaat om zaken die in het belang van de minderjarige moeten worden geregeld.

De minderjarige wil zich laten vaccineren tegen corona. Hij wil zelf geen risico op besmetting met corona oplopen. Ook wil hij de kans dat hij anderen met corona besmet ook zoveel mogelijk beperken. Boven alles gaat de minderjarige gebukt onder de ziekte van zijn oma. Zijn oma heeft uitgezaaide longkanker en is in de laatste fase van haar leven aangekomen. De minderjarige wil onbelast contact kunnen hebben met zijn oma. Op dit moment lukt dat niet, omdat hij niet gevaccineerd is tegen corona en bang is zijn oma te besmetten. Een besmetting met corona kan levensbedreigend zijn voor de oma.

Het standpunt van moeder

De moeder vindt het goed dat de minderjarige zich laat vaccineren tegen corona.

Het standpunt van vader

De vader verzet zich tegen vaccinatie tegen corona en ook tegen het testen op corona. Volgens de vader loopt de minderjarige niet een zodanig risico op een ziekte met blijvende gevolgen dat dit risico opweegt tegen de onduidelijke risico’s van een vaccin dat zich nog in een testfase bevindt.

Het oordeel van de rechter…

Het geschil over de vaccinatie is aan te merken als een geschil over de uitoefening van het ouderlijk gezag ex artikel 1:253a BW. Op grond van dit artikel kunnen de ouders zich tot de rechter wenden als zij het niet met elkaar eens zijn over onderwerpen die betrekking hebben op uitoefening van het ouderlijk gezag. De rechter kan vervolgens beslissen wat hij/zij in het belang van een kind acht.

De rechter stelt voorop dat kinderen wel degelijk corona kunnen krijgen en dat zij er weliswaar gemiddeld minder erg en minder vaak ziek van worden dan volwassenen. Echter dit neemt niet weg dat ook een kind net zo goed ernstig ziek kan worden en ook langdurig de gevolgen van de ziekte kunnen ervaren (long-covid). Verder is het risico op het besmetten van anderen significant kleiner bij tegen corona gevaccineerden dan bij ongevaccineerden.

Covid 19De rechtbank begrijpt dat de vader zich zorgen maakt over de risico’s van de vaccinatie tegen corona. Er bestaat een risico op ernstige bijwerkingen. De ernstige bijwerking kan goed worden herkend en leidt, aldus de rechter, in nagenoeg alle gevallen tot een volledig herstel. De risico’s heeft de gezondheidsraad in haar afweging meegenomen voorafgaand aan het geven van het advies om kinderen van 12 tot 18 jaar ook te vaccineren tegen corona.

Gelet op het positieve advies van de gezondheidsraad en de bij de vaccinatie betrokken belangen, in het bijzonder de belangen van de minderjarige, brengen met zich dat de rechter vervangende toestemming geeft. Deze vervangende toestemming, die in de plaats komt van de toestemming van de vader, maakt het mogelijk dat de minderjarige zich kan laten vaccineren tegen corona.

Hebt u ook een geschil met uw partner over een beslissing die u samen voor uw kind moet nemen? Neem dan contact op met een van onze familierechtadvocaten!

Gepubliceerd op 2 oktober 2021 door: mr. J. (Jorika) Todorov