Eigenrisicodrager in de Ziektewet

Geplaatst op 16 november 2021 door mr. E. (Elkan) Spijer

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om zelf het risico te dragen voor de ziektewet. Wanneer het dienstverband van een ziekte werknemer eindigt betaalt de werkgever de ziektewetuitkering van de ex-werknemer. Dit gedurende een periode van 104 weken ziekte. Ook is de eigenrisicodrager verantwoordelijk voor de controle en re-integratie van de ex-werknemer. Hieronder een aantal aandachtpunten.

Uitvoering en controle

Op grond van de verplichtingen in de Ziektewet is het de eigenrisicodrager die zorg dient te dragen voor het uitvoeren van de controle van de ziekte en de re-integratie van de ex-werknemer. Hiertegenover staat dat de ex-werknemer zich dient te houden aan de verplichtingen die zijn opgenomen in de Ziektewet. Zo dient de ex-werknemer bijvoorbeeld gehoor te geven aan een oproep voor de bedrijfsarts van de eigenrisicodrager. De ex-werknemer kan zich dus niet op het standpunt stellen dat enkel UWV tot controles mag overgaan. De eigenrisicodrager heeft de rol van UWV op dit punt overgenomen en dient als het ware te doen alsof de ex-werknemer nog gewoon bij hem in dienst is. Ook kan de eigenrisicodrager bijvoorbeeld verlangen dat de ex-werknemer passend werk verricht in het eerste spoor of in het tweede spoor. Uiteraard voor zover de ex-werknemer daartoe in staat is.

EigenrisicodragerSanctie door eigenrisicodrager

Wanneer een ex-werknemer zijn verplichtingen niet of onvoldoende nakomt kan de werkgever een sanctie opleggen. Het besluit hiertoe neemt de eigenrisicodrager niet zelf maar dit doet UWV. De werkgever bereidt een dergelijk besluit wel voor. Dit doet de ex-werkgever door middel van een standaardformulier. Daarbij verstrekt de eigenrisicodrager de nodige onderbouwing en stukken die UWV in staat stelt om het besluit te nemen. Mocht de eigenrisicodrager hierover advies nodig hebben van UWV dan kan UWV dit tegen betaling verstrekken.

Hoogte en duur

Voor de hoogte en duur van de sanctie hanteert UWV-richtlijnen die de eigenrisicodrager volgt. De eigenrisicodrager dient de verzochte beslissing altijd wel af te stemmen op de ernst van de gedraging en de mate waarin de ex-werknemer een verwijt kan worden gemaakt.

Tegen een dergelijke beslissing van UWV kan een ex-werknemer bezwaar maken. De bezwaarprocedure verloopt via UWV. In de bezwaarprocedure beoordeelt UWV of het door de ex-werkgever verzochte besluit in stand kan blijven of niet.

Eerstejaarsbeoordeling door eigenrisicodrager

Na 52 weken vindt de zogenaamde eerstejaars ziektewetbeoordeling plaats. Daarbij beoordeelt UWV of de ex-werknemer meer dan 65% kan verdienen van het loon dat een gezonde persoon met een vergelijkbare opleiding of ervaring kan verdienen. Als dat het geval is stopt de uitkering 1 maand nadat de werknemer de beslissing heeft gekregen.

Wanneer UWV te laat is met de eerstejaars ziektewetbeoordeling is zij gehouden de schade van de eigenrisicodrager te vergoeden. Deze schade bestaat uit de extra uitkering die de eigenrisicodrager aan de ex-werknemer moet betalen. Wanneer de eigenrisicodrager bovenop de ziektewetuitkering een (CAO)aanvulling betaalt moet UWV ook deze onterecht betaalde aanvulling vergoeden.

Het tweede spoor geldt ook voor de eigenrisicodrager

De ex-werkgever zal ook moeten beoordelen of re-integratie in het tweede spoor aan de orde kan zijn. Wanneer de ex-werkgever nalaat om zijn verplichtingen op het vlak van controle en re-integratie na te komen kan UWV een sanctie opleggen aan de eigenrisicodrager. Deze ziekengeldsanctie houdt in dat UWV de periode van 104 weken verlengt met 52 weken.

Eigenrisicodrager komt niet na….

Wanneer de werkgever zijn verplichting tot betaling van de ziektewetuitkering niet nakomt betaalt UWV (desgevraagd) de ziektewetuitkering en verhaalt deze dan weer op de eigenrisicodrager.

Eigenrisicodragers die te maken krijgen met een werknemer die zich kort na aanvang van het dienstverband ziek meldt dienen alert te zijn. Het kan immers zo zijn dat de werknemer al voor aanvang van het dienstverband ziek was. In dat geval kan de eigenrisicodrager UWV op grond van recente jurisprudentie verzoeken de eerste ziektedag vast te stellen op een eerdere datum dan de datum van indiensttreding. Dit leidt er dan toe dat de eigenrisicodrager niet langer verantwoordelijk is voor de betaling van de ziektewetuitkering als de werknemer ziek uit dienst treedt.

Meer informatie…

Het is als eigenrisicodrager vaak moeilijk om een weg te vinden in de veelheid aan regelgeving. Ex-werknemers ontbreekt het vaak aan inzicht in de wijze waarop met besluiten van UWV moet worden omgegaan. De specialisten van VBS-advocaten kunnen u hierbij helpen, neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op!

Gepubliceerd op 16 november 2021 door: mr. E. (Elkan) Spijer